Cổng thông tin điện tử Ban Dân Tộc

Văn bản Chỉ đạo điều hành


Tổng số văn bản 5

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
33/2015/QĐ-TTg Chính phủ Quyết định Dân tộc Về chính sách hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2011 - 2015 (chương trình hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở theo Quyết định số 167/2008/QĐ-TTG giai đoạn 2) 10/08/2015
QĐ 54/2012/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ Báo cáo Dân tộc Quyết định Ban hành chính sách cho vay vốn phát triển sản xuất đối với hộ dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn giai đoạn 2012 - 2015 04/12/2012
QĐ 2356/2012/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ Quyết định Dân tộc Ban hành chương trình hành động thực hiện công tác Dân tộc đến năm 2020 04/12/2012
QĐ 05/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Nghị Định Số 05/NĐ-CP ngày 14/11/2011 của Chính phủ về công tác dân tộc 14/11/2011
QĐ 18/2011/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ Quyết định Quyết định về chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số 18/03/2011