Cổng thông tin điện tử Ban Dân Tộc

Thông tin điều hành

 • Kế hoạch phát động phong trào thi đua năm 2016

  (15:08 | 28/01/2016)

  UBND TỈNH KIÊN GIANG                                                                       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM     BAN DÂN TỘC                                                                                             Độc lập – Tự do – Hạnh phúc         Số: 01 /KH-BDT                                                                                           Kiên Giang, ngày 21 tháng 01 năm 2016  KẾ HOẠCH Phát động phong trào thi đua năm 2016      

 • Ủy ban nhân dân tỉnh phân bổ kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ đất ở năm 2015 theo Quyết định số 29/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ (đợt 2)

  (13:16 | 02/12/2015)

 • CV KHẢO SÁT TÌNH HÌNH TẢO HÔN VÀ HÔN NHÂN CẬN HUYẾT THỐNG VÙNG DÂN TỘC THIỂU SỐ ĐỂ XAY DỰNG MÔ HÌNH

  (09:24 | 29/09/2015)

                                        Kính gửi: Lãnh đạo Phòng Dân tộc các huyện, thị xã, thành phố.    Để có cơ sở tham mưu cho UBND tỉnh xây dựng kế hoạch thực hiện Quyết định số 498/QĐ-TTg ngày 14/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2015-2025” theo Công văn hướng dẫn số 834/UBDT-DTTS ngày 13/8/2015 của Ủy ban Dân tộc, trong đó có chọn địa bàn xã/ ấp để triển khai mô hình thí điểm ở một số huyện, thị trong tỉnh. Do đó đề nghị lãnh đạo Phòng Dân tộc các huyện, thị xã, thành phố phối hợp với ngành chức năng của huyện và UBND các xã, thị trấn tiến hành khảo sát tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống vùng dân tộc thiểu số ở địa phương mình để đề nghị chọn triển khai mô hình thí điểm báo cáo cho Ban Dân tộc tỉnh xem xét, quyết định. Nội dung báo cáo như sau: 1. Khái quát về dân số, phân bố và tỷ lệ các dân tộc trong huyện và địa bàn xã/ ấp, đề nghị chọn triển khai mô hình thí điểm. 2. Thực trạng chung về tảo hôn và kết hôn cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số của huyện. 3. Tại địa bàn (xã/ ấp) chọn triển khai mô hình thí điểm cần nêu: - Tỷ lệ các cặp tảo hôn (một người hoặc cả vợ chồng) so với tổng số cặp đã kết hôn; tỷ lệ số người chưa đủ tuổi kết hôn so với tổng số người kết hôn đã thống kê được trong 1-2 năm gần nhất, đồng thời ước tính số trường hợp tảo hôn nhưng không đăng ký, theo dõi trước; - Tỷ lệ các cặp kết hôn cận huyết thống thống kê được và ước tính tỷ lệ trong thực tế của xã/ ấp; - Phân tích tác hại, ảnh hưởng của tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống đối với gia đình/ cộng đồng (ở địa phương chọn mô hình); - Những yếu tố ảnh hưởng, tác động và nguyên nhân chủ yếu làm tăng tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống: Các yếu tố về văn hóa, phong tục tập quán; các yếu tố về giáo dục, thực thi pháp luật (sự hiểu biết pháp luật, trình độ cán bộ và việc áp dụng các quy định của pháp luật về hôn nhân như đăng ký kết hôn, khai sinh …); các yếu tố về phía các gia đình, bản thân những người kết hôn trước tuổi và kết hôn cận huyết thống; … Từ những vấn đề nêu trên, phân tích để làm rõ vì sao/ sự cần thiết xã/ ấp này được lựa chọn xây dựng, triển khai mô hình nhằm hạn chế/ giảm thiểu tình trạng tảo hôn/ hôn nhân cận huyết thống ở địa phương. Thời gian gửi báo cáo về Ban Dân tộc tỉnh trước ngày 31/10/2015. Mọi liên hệ xin gặp đ/c Phù Thọ Kiên, Trưởng Phòng Chính sách dân tộc – Ban Dân tộc tỉnh. Điện thoại số 0773.927083 hoặc DĐ: 0918640160. Rất mong các đồng chí quan tâm thực hiện./.  Nơi nhận:                                                                   TRƯỞNG BAN -Như trên; -Các đ/c lãnh đạo Ban; -VP + PCSDT; -Lưu: VT.                                                                                          Danh Ngọc Hùng