Cổng thông tin điện tử Ban Dân Tộc

Hình thành phát triễn

  • Quá trình hình thành và phát triển Ban Dân tộc tỉnh Kiên Giang

    (11:52 | 07/09/2015)

  • Giới thiệu chung

    (10:46 | 08/06/2015)

    Ban Dân tộc là cơ quan trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, có chức năng giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện quản lí Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc, thực hiện chính sách dân tộc. Đồng thời là cơ quan tham mưu cho Tỉnh ủy về chủ trương, chính sách đối với đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh. Ban Dân tộc có trụ sở, bộ máy tổ chức và nhân sự, có con dấu và tài khoản riêng tại Kho Bạc Nhà nước. Chịu sự chỉ đạo về biên chế, tổ chức và chương trình công tác của Ủy ban nhân dân tỉnh; song song đó chịu sự quản lí, chỉ đạo về chuyên môn, nghiệp vụ của Ủy ban Dân tộc.