Thông tư số 07/2021/TT-TTCP của Thanh tra Chính phủ: Quy định về thẩm quyền, nội dung thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng
(15:59 | 29/10/2021)

Ngày 01/10/2021, Thanh tra Chính phủ ban hành Thông tư số 07/2021/TT-TTCP Quy định về thẩm quyền, nội dung thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 11 năm 2021.

Xem chi tiết Thông tư tại đây: