Thông tư số 05/2021/TT-TTCP của Thanh tra Chính phủ: Quy định quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh
(15:55 | 29/10/2021)

Ngày 01/10/2021, Thanh tra Chính phủ ban hành Thông tư số 05/2021/TT-TTCP quy định quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 11 năm 2021.

Xem chi tiết Thông tư tại đây: