Kiểm tra kết quả thực hiện Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg và Quyết định số 45/QĐ-TTg tại huyện Châu Thành
(13:54 | 29/01/2021)

Ngày 20/12/2020 Ban Dân tộc tỉnh đã tổ chức kiểm tra việc triển khai thực hiện chính sách dân tộc tại huyện Châu Thành.Nội dung kiểm tra kết quả thực hiện Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg Quyết định số 45/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Kết quả thực hiện Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg: Năm 2018, căn cứ hướng dẫn của Ban Dân tộc tỉnh, UBND huyện đã triển khai, bình chọn 42 người ở 36 ấp, khu phố thuộc địa bàn 08 xã, thị trấn (có 32 dân tộc khmer, 07 người Hoa, 03 người Kinh), trình UBND tỉnh quyết định phê duyệt; việc tổ chức triển khai thực hiện và rà soát đối tượng để bình xét cơ bản đảm bảo đúng quy trình, dân chủ, công khai theo quy định.

 Các chế độ, chính sách người có uy tín được chính quyền các cấp của huyện Châu Thành thực hiện đúng quy định, kịp thời phổ biến, cung cấp thông tin, người có uy tín được mời dự các hội nghị sơ kết, tổng kết do địa phương tổ chức, được tiếp thu các Chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; được cấp các loại báo theo quy định; được tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, đến thời điểm kiểm tra toàn huyện có 151 lượt người có uy tín đã tham dự tập huấn, bồi dưỡng kiến thức và được tham quan học tập kinh nghiệm trong và ngoài huyện.

 Hàng năm, nhân dịp Tết Nguyên đán, Tết cổ truyền dân tộc, có 100% người có uy tín trên địa bàn huyện được hỗ trợ về vật chất, động viên tinh thần, đảm bảo đúng chế độ và thời gian quy định; kịp thời thăm hỏi, động viên người có uy tín ốm đau.

Tham gia phong trào thi đua “Phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào DTTS” do Ban Dân tộc tỉnh phát động, từ năm 2018 đến nay 14 người có uy tín tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong tuyên truyền, vận động bào DTTS thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đã được tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh và Giấy khen của Trưởng Ban Dân tộc tỉnh.

           Căn cứ vào các văn bản của Trung ương và của tỉnh, hàng năm UBND huyện ban hành kế hoạch, công văn, đôn đốc, tổ chức thực hiện chế độ, chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số; chỉ đạo các phòng chuyên môn phối hợp với tổ chức chính trị - xã hội tuyên truyền sâu rộng nội dung chính sách đến cơ sở; chỉ đạo UBND các xã, thị trấn hướng dẫn các ấp, khu phố (sau đây gọi tắt là ấp) tổ chức bình chọn, đề nghị xét công nhận người có uy tín đảm bảo công khai, dân chủ, đúng đối tượng.

Nhìn chung, những năm qua, việc thực hiện chế độ, chính sách cho người có uy tín được cấp ủy, chính quyền các cấp huyện Châu Thành quan tâm, thực hiện, các nội dung hỗ trợ được thực hiện đúng định mức quy định, tạo điều kiện để người có uy tín hoạt động hiệu quả. Tuy nhiên, qua kiểm tra cho thấy việc thực hiện chế độ, chính sách cho người có uy tín  trên địa bàn vẫn còn một số hạn chế như: Một số cấp ủy, chính quyền địa phương huyện Châu Thành chưa nhận thức đầy đủ, chưa thấy hết vai trò, vị trí của người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, chưa quan tâm chỉ đạo sát sao trong tổ chức thực hiện; việc bầu chọn, bình xét, công nhận và đưa ra khỏi danh sách người có uy tín hàng năm ở một số nơi còn lúng túng, chậm so với thời gian quy định. Một số ít người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tuổi cao, sức khỏe yếu, trình độ nhận thức còn giới hạn, hoàn cảnh gia đình vẫn còn khó khăn, từ đó cũng làm chi phối và ảnh hưởng phần nào đến hoạt động của người có uy tín.

Kết quả thực hiện Quyết định số 45/2019/QĐ-TTg

UBND huyện tăng cường chỉ đạo kiểm tra công tác quản lý, sử dụng các ấn phẩm báo, tạp chí thường xuyên. Kết quả đã đã tổ chức kiểm tra được 02 cuộc. Nội dung có liên quan đến đối tượng thụ hưởng, nắm bắt tình hình tiếp nhận và hiệu quả sử dụng các ấn phẩm báo, tạp chí theo quy định.

 UBND huyện tổ chức rà soát, bổ sung các đối tượng thụ hưởng trình UBND tỉnh, phối hợp với Bưu điện huyện tổ chức cấp phát kịp thời tới đối tượng thụ hưởng đảm bảo số lượng báo. Kết quả có 5 xã, 25 đơn vị trường học, 13 chùa Khmer và 42 người có uy tín trong đồng bào DTTS được cấp miễn phí 14 loại ấn phẩm báo, tạp chí các loại, phát hành từ 01 đến 02 kỳ trong tuần (đính kèm danh mục ấn phẩm báo, tạp chí đã cấp). Tính đến thời điểm kiểm tra, toàn huyện có 16.314 tờ báo, tạp chí các loại đã được cấp phát đến các đối tượng thụ hưởng. Ngoài ra, có 15.708 tờ báo Kiên Giang cũng đã được cấp phát cho người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số.

 Nhìn chung, nội dung các ấn phẩm đa dạng, phong phú về nhiều lĩnh vực phù hợp với nhiều đối tượng, đã giúp đồng bào dân tộc thiểu số nâng cao về nhận thức, trình độ dân trí, biết tận dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, giữ vững an ninh chính trị ở địa phương, đồng thời xây dựng đời sống văn hóa mới ở khu dân cư, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Các ấn phẩm báo, tạp chí cấp cho các xã, ấp đã được quản lý, sử dụng, bảo quản tốt để phục vụ mọi người dân trên địa bàn được đến đọc. Cá nhân được cấp báo có trách nhiệm quản lý, sử dụng để nắm thông tin phục vụ cho công tác tham mưu chỉ đạo và tuyên truyền phổ biến cho đồng bào nhằm tổ chức thực hiện có hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước ở địa phương. Tuy nhiên, qua kiểm tra cho thấy việc “cấp một số ấn phẩm báo, tạp chí cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn” vẫn còn một số hạn chế như: Nhận thức của đối tượng thụ hưởng chưa cao, nhiều ấp, khu phố đều chưa có quy chế quản lý, khai thác sử dụng báo, tạp chí… Số lượng báo, tạp chí cấp tuy nhiều nhưng một số ấn phẩm chưa thực sự phù hợp với người thụ hưởng nên chưa phát huy hết hiệu quả của công tác tuyên truyền. Hiện nay, các gia đình đều có các phương tiện nghe - xem ti vi, đài hoặc điện thoại thông minh, nên việc khai thác các loại báo giấy không được nhiều người dân quan tâm./.

                                                                                                                                Tin: N.V.Kiệt - Thanh tra Ban