Cập nhật danh bạ điện thoại cán bộ, công chức Ban Dân tộc 2018
(14:32 | 12/07/2018)

 

DANH SÁCH CÁN BỘ, CÔNG CHỨC

BAN DÂN TỘC TỈNH KIÊN GIANG

NĂM 2018

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Địa chỉ Email

I. Lãnh đạo Ban

1

Danh Ngọc Hùng

Trưởng Ban

0913.885267

02973.814571

 

dnhung.bdt@kiengiang.gov.vn

2

Danh Vuông

Phó Ban

0917.389217

02973.812105

dvuong.bdt@kiengiang.gov.vn

3

Danh Hoàng Duyên

Phó Ban

0989.755934

02973.814572

dhduyen.bdt@kiengiang.gov.vn

4

Danh Tha

Phó Ban

0912.855191

02973.812787

dtha.bdt@kiengiang.gov.vn

II. Văn Phòng -  02973.811905; Fax: 02973.813142

5

Phù Thọ Kiên

Chánh Văn Phòng

0918.640160

ptkien.bdt@kiengiang.gov.vn

6

Thị Hoa

Phó Chánh Văn phòng

0943.592562

thoa.bdt@kiengiang.gov.vn

7

Danh Thị Hạnh

Thủ quỹ

0984.539006

dthanh.bdt@kiengiang.gov.vn

8

Danh Thị Kim Ngân

Kế toán

0945.226201

dtkngan.bdt@kiengiang.gov.vn

9

Danh Sinh

Cán sự

0919.913605

dsinh.bdt@kiengiang.gov.vn

10

Lưu Sa Ry

Lái xe

0918.471930

lsry.bdt@kiengiang.gov.vn

11

Danh Thị Kim Hoa

Phục vụ

01294.273587

dtkhoa.bdt@kiengiang.gov.vn

12

Danh Tuấn Thanh

Lái xe

0965.292805

dtthanh.bdt@kiengiang.gov.vn

13

Trần Văn Tiền

Bảo vệ

0943.366617

 

III. Phòng Chính sách Dân tộc - 02973.927083

14

Danh Siêng

Q. Trưởng phòng

0919.355462

dsieng.bdt@kiengiang.gov.vn

15

Danh Phố

Chuyên viên

0918.507568

dpho.bdt@kiengiang.gov.vn

16

Danh Ngọc Chi

Chuyên viên

0916.067115

dnchi.bdt@kiengiang.gov.vn

17

Thị Tuyết Xuân

Chuyên viên

0912.650870

ttxuan.bdt@kiengiang.gov.vn

IV. Phòng Thanh tra

 

18

Nguyễn Văn Kiệt

Chánh Thanh tra

0983.768725

nvkiet.bdt@kiengiang.gov.vn

19

Thị Hồng Linh

Phó Chánh Thanh tra

0986.835916

thlinh.bdt@kiengiang.gov.vn

20

Danh Pích

Thanh tra viên

0914.102115

dpich.bdt@kiengiang.gov.vn