Thông báo trực Tết Nguyên Đán Bính thân năm 2016
(07:48 | 03/02/2016)

 

THÔNG BÁO

Lịch trực Tết Nguyên Đán Bính Thân Năm 2016 

 

  

Thực hiện Công văn số 354/VP-TH ngày 22/01/2016 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang về báo cáo tình hình và trực tết Nguyên đán Bính Thân 2016. Ban Dân tộc Thông báo phân công cán bộ, công chức trực Tết Nguyên đán Bính Thân 2016, cụ thể như sau:

 

* Ngày 07/02/2016 (ngày 29 Tết):

- Danh Hoàng Duyên, Phó Trưởng Ban Dân tộc.

(Điện thoại: 0773 814 572; 09897 559 34).

- Danh Thị Hạnh, Thủ quỹ, Thủ kho kiêm VTLT;

- Thị Hồng Linh, Chuyên viên Pháp chế;

- Danh Tuấn Thanh, Chuyên viên Văn phòng;

- Lưu Sa Ry, Lái xe.

 

* Ngày 08/02/2015 (Mùng 01 Tết):

- Danh Ngọc Hùng, Trưởng Ban.

(Điện thoại: 077.3814571; 0913885267).

- Danh Phố, Chuyên viên Phòng Chính sách Dân tộc;

- Danh Pích, Thanh tra Viên;

- Danh Thị Kim Hoa, Nhân viên phục vụ.

 

* Ngày 09/02/2015 (Mùng 02 Tết):

- Danh Tài, Phó Trưởng Ban.

(Điện thoại: 077.3503704; 0918749719).

- Danh Sinh, Kế toán;

- Danh Siêng, Chuyên viên Phòng Chính sách Dân tộc;

- Danh Ngọc Chi: Chuyên viên Phòng Chính sách Dân tộc.

 

* Ngày 10/02/2015 (Mùng 03 Tết):

- Danh Vuông, Phó Trưởng Ban.

(Điện thoại: 077.3812105; 0981389217).

- Thị Hoa, Chuyên viên Văn phòng;

- Danh Thị Kim Ngân, Chuyên viên Văn phòng;

- Danh Thị Kim Hoa, Nhân viên phục vụ.

Trên đây là Thông báo phân công trực Tết Nguyên đán Bính Thân 2016. Đề nghị cán bộ, công chức có tên trong danh sách thực hiện tốt Thông báo này./.

 

 

Nơi nhận:                                                                                        TRƯỞNG BAN

-Văn phòng Tỉnh ủy;                                                                                        

-Văn phòng UBND tỉnh;

-Các đ/c có tên trong danh sách;

-Lưu: VT.

 

                                                                                                        Danh Ngọc Hùng