Ban Dân tộc tỉnh Hội nghị công chức và người lao động năm 2024
(14:50 | 31/01/2024)

Thực hiện Công văn số 103/CĐVC ngày 12/12/2023 của Công đoàn Viên chức tỉnh về việc phối hợp tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, người lao động năm 2024. Thủ trưởng cơ quan và Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Ban Dân tộc tỉnh đã phối hợp tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, người lao động năm 2024. Chủ trì Hội nghị ông Danh Phúc, Tỉnh ủy viên, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh; Ông Danh Tha, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Ban Dân tộc tỉnh.

Chủ tọa Hội nghị

Tại Hội nghị, qua báo cáo thực hiện Nghị quyết Hội nghị công chức năm 2023, công chức và người lao động cơ quan Ban Dân tộc tích cực thực hiện hoàn thành nhiệm vụ chính trị cơ quan; hoàn thành các Chương trình, Dự án, Đề án của Ủy Ban Dân tộc, Tỉnh ủy, UBND tỉnh giao như: Triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình hành động, các Kế hoạch về thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương (khóa IX) về công tác dân tộc; Chỉ thị số 19-CT/TW ngày 10-01-2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa VI) về tăng cường công tác ở vùng đồng bào dân tộc Khmer trong tình hình mới; Chỉ thị số 62-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa VIII) về tăng cường công tác người Hoa trong tình hình mới; Chỉ thị số 49-CT/TW ngày 20-10-2015 của Ban Bí thư về tăng cường và đổi mới công tác dân vận của Đảng ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Tiếp tục triển khai thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị, Chương trình, Dự án, chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số đạt hiệu quả, chất lượng, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh chính trị trị, trật tự an toàn xã hội trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh.

Quang cảnh Hội nghị

Thực hiện nhiệm vụ năm 2023, bên cạnh những yếu tố thuận lợi cơ bản như: được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Tỉnh ủy, UBND tỉnh; sự hỗ trợ, phối hợp chặt chẽ của các sở, ban, ngành và địa phương. Tuy nhiên, vẫn còn không ít khó khăn: Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi là Chương trình mới, với nhiều dự án, tiểu dự án, nội dung thành phần có liên quan đến nhiều ngành, lĩnh vực thuộc nhiều cấp quản lý; nên các sở ngành tỉnh, địa phương thực hiện Chương trình gặp nhiều khó khăn,... Trong bối cảnh đó, Ban Dân tộc tỉnh đã nỗ lực phấn đấu, vượt qua khó khăn, quyết tâm thực hiện nhiệm vụ và đạt được những kết quả quan trọng.

Ông Danh Phúc, Trưởng ban Dân tộc tỉnh và ông Danh Tha, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Ban Dân tộc tỉnh ký kết giao ước thi đua năm 2024 tại Hội nghị

Để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị năm 2024, Thủ trưởng cơ quan và Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở đã ký kết giao ước thi đua thực hiện nhiệm vụ chính trị cơ quan Ban Dân tộc năm 2024 với một số nội dung: Tất cả công chức đoàn kết, hỗ trợ giúp nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ của cấp trên giao, nêu cao tinh thần trách nhiệm trong việc nghiên cứu, học tập để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; tham dự các lớp tập huấn do Ủy Ban Dân tộc, UBND tỉnh, Công đoàn cấp trên và các sở, ngành có liên quan tổ chức, triệu tập.

Nhân dip này, đã có 01 tập thể được đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh tặng Danh hiệu "Tập thể Lao động xuất sắc", 03 cá nhân tặng Bằng khen. Trưởng ban Dân tộc tỉnh tặng Danh hiệu "Tập thể Lao động tiên tiên" cho 03 tập, "Lao động tiên tiến" cho 17 cá nhân; Danh hiệu "Chiến sĩ thi đua cơ sở" cho 05 cá nhân; tặng Giấy khen cho 02 cá nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2023; tặng Giấy khen Chuyên đề cho 01 tập thể và 02 cá nhân thực hiện tốt phong trào thi đua thực hiện công tác Cải cách hành chính năm 2023.

 

 

Danh Thị Hạnh