Báo cáo công tác kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử quý I năm 2023
(10:03 | 16/03/2023)

Ngày 15 tháng 3 năm 2023, Ban Dân tộc đã ban hành Báo cáo số 28/BC-BDT về công tác kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử quý I năm 2023 của Ban Dân tộc./.

T.Hoa (Văn phòng)