Công văn của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc thực hiện kiến nghị sau giám sát của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về công tác cải cách hành chính
(16:02 | 24/03/2022)