Kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang về Thông tin, truyền thông về kiểm soát thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Kiên Giang năm 2022
(15:59 | 24/03/2022)