Cổng thông tin điện tử Ban Dân Tộc

TIN TỨC SỰ KIỆN

Xem với cỡ chữAA

Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số huyện An Biên lần thứ III (2019-2024)

(10:37 | 03/07/2019)

 

      Sáng ngày 02 tháng 7 năm 2019, Ban Chỉ đạo Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số huyện An Biên đã tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số huyện An Biên lần thứ III (2019-2024); Đến dự Đại hội có đồng chí Danh Hoàng Duyên, Phó Trưởng Ban Dân tộc. 

 5aee5464967a72242b6b.jpg

Toàn cảnh Đại hội

      Tại Đại hội, đồng chí Lê Thị Hồng Tươi, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang, đã thay mặt Đoàn chủ tịch phát biểu khai mạc Đại hội;

 d1ba6a3ca8224c7c1533.jpg 

Đồng chí Lê Thị Hồng Tươi, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang phát biểu khai mạc Đại hội

 

Trong 5 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ, các cấp ủy, chính quyền, mặt trận, đoàn thể từ huyện đến cơ sở đã tập trung đẩy mạnh việc triển khai các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến đồng bào các DTTS. Nhất là các chủ trương, chính sách có liên quan đến công tác dân tộc, chính sách dân tộc. Kết cấu hạ tầng phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội, các thiết chế văn hóa được quan tâm đầu tư. Công tác dân tộc được các cấp ủy, chính quyền xem là một trong những nhiệm vụ trọng tâm thường xuyên. Nhiều chính sách dân tộc được triển khai mang lại hiệu quả thiết thực. Hệ thống chính trị vùng có đông đồng bào DTTS tiếp tục được củng cố kiện toàn. An ninh - chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng và liên tục tăng trưởng ở mức cao; đời sống của đồng bào dân tộc tiếp tục được nâng lên, tỉ lệ hộ nghèo giảm; nhiều phong trào thi đua yêu nước được triển khai; các hoạt động lễ hội truyền thống được duy trì. Từ đó đã tạo được sự đồng thuận cao, củng cố thêm lòng tin của đồng bào các DTTS vào đường lối đổi mới của Đảng, Nhà nước. Đồng bào an tâm và tập trung cho việc đầu tư phát triển sản xuất, mở rộng kinh doanh để cải thiện cuộc sống gia đình, xây dựng nông thôn mới, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội chung của huyện.

Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số một cách toàn diện nhanh và bền vững, đẩy mạnh công tác giảm nghèo, rút ngắn khoảng cách chênh lệnh giữa các dân tộc, từng bước phát triển kinh tế - văn hoá xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, tăng cường số lượng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ là người dân tộc, củng cố hệ thống chính trị cơ sở, giữ vững khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đảm bảo ổn định quốc phòng, an ninh.

Mục tiêu, nhiệm vụ đặt ra về công tác dân tộc, chính sách dân tộc và phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới trong đồng bào các DTTS huyện nhà từ nay đến năm 2024, các cấp, các ngành, mặt trận, các tổ chức đoàn thể và đồng bào các dân tộc cần ra sức, hăng hái thi đua thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trên tinh thần “Dân chủ, bình đẳng, đoàn kết, đổi mới cùng phát triển”.

 5880d304111af544ac0b.jpg

Đồng chí Huỳnh Văn Dẫn, Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang, Báo cáo Kết quả thực hiện dân tộc, chính sách dân tộc và đề ra mục tiêu, nhiệm vụ giải pháp thực hiện công tác dân tộc, chính sách dân tộc giai đoạn 2019-2024

      Nhằm mục đích Tiếp tục khẳng định và ghi nhận công lao đóng góp của đồng bào các dân tộc thiểu trong công cuộc xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, phát triển cơ sở hạ tầng, thực hiện chính sách dân tộc, xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và hội nhập quốc tế giai đoạn 2014-2019; tôn vinh, biểu dương tập thể, cá nhân tiêu biểu là đồng bào các dân tộc thiểu số, Trưởng Ban Dân tộc đã Quyết định tặng Giấy khen cho 02 tập thể, 04 cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu của huyện An Biên.

3b2c3baef9b01dee44a1.jpg 

Đ/c Danh Hoàng Duyên, tặng Giấy khen cho 02 tập thể, 04 cá nhân

 

6d92e413260dc2539b1c.jpg 

Đ/c Danh Hoàng Duyên, Phó Trưởng Ban Dân tộc, phát biểu chia sẽ tại Đại hội đãi biểu các DTTS huyện An Biên

 

     Tại Đại hội đồng chí Nguyễn Việt Thắng, Phó Bí thư thường trực huyện ủy, phát biểu chỉ đạo. Đồng chí biểu dương những kết quả đạt được của huyện trong việc thực hiện công tác dân tộc, chính sách dân tộc; quán triệt những nhiệm vụ trọng tâm cần triển khai thực hiện tốt trong 05 năm tới 2019 - 2024 để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ mà Quyết tâm thư Đại hội đã đề ra.

 

 872e18b1daaf3ef167be.jpg

Đ/c Nguyễn Việt Thắng, Phó Bí thư thường trực huyện ủy, huyện An Biên phát biểu chỉ đại tại Đại hội đại biểu các DTTS huyện lần thứ III, giao đoạn 2019-2024

     Đại hội đã bầu được 14 đồng chí là đại biểu chính thức và 02 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số cấp tỉnh lần thứ III năm 2019./.