Cổng thông tin điện tử Ban Dân Tộc

TIN TỨC SỰ KIỆN

Xem với cỡ chữAA

Ủy ban Dân tộc tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác dân tộc năm 2022 và Sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030,...

(09:32 | 06/01/2023)

Sáng ngày 04/01/2023, Ủy ban Dân tộc tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác dân tộc năm 2022, Sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn 1: từ năm 2021 đến năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2023.

Tại điểm cầu tỉnh Kiên Giang được tổ chức tại Hội trường Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, ông Danh Phúc - Tỉnh ủy viên, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh và ông Danh Tha - Phó Trưởng ban dân tộc tỉnh chủ trì. Tham dự hội nghị còn có các đại biểu là thành viên Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2021 - 2025; lãnh đạo UBND các huyện, thành phố.

                                                      Các đại biểu tham dự Hội nghị trực tuyến

Theo báo cáo của Ủy ban Dân tộc, công tác dân tộc và việc thực hiện chính sách dân tộc năm 2022 tiếp tục được Đảng, Nhà nước quan tâm sâu sát; các bộ, ngành Trung ương, địa phương tích cực phối hợp, tổ chức thực hiện góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào các dân tộc thiểu số. Năm 2022 là năm đầu tiên tổ chức triển khai Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021- 2030, giai đoạn I: từ 2021 – 2025. Tỉnh Kiên Giang là một trong những địa phương được Ủy ban Dân tộc đánh giá đã triển khai đồng bộ thực hiện Chương trình.

Các đại biểu tham dự tại điểm cầu của tỉnh đã đồng tình, thống nhất cao với Báo cáo kết quả thực hiện các chương trình, chính sách dân tộc năm 2022 và một số nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2023 của Ủy ban Dân tộc:

- Tiếp tục triển khai thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng, Quốc hội, Chính phủ; các văn bản chỉ đạo, điều hành của Thủ tướng Chính phủ có liên quan đến công tác dân tộc.

- Tổ chức thực hiện tốt Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 - 2025, định kỳ báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện chương trình.

- Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện và ban hành các văn bản hướng dẫn triển khai thực hiện chương trình; chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương tổ chức thực hiện chương trình đúng tiến độ, hiệu quả.

- Tập trung xây dựng các đề án, chính sách dân tộc trong Chương trình công tác của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ năm 2023 (gồm 7 đề án, chính sách).

- Tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoặc thay thế các chương trình, chính sách dân tộc để đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ của chính sách giai đoạn 2021- 2025.

- Tăng cường công tác theo dõi, nắm tình hình trên địa bàn vùng dân tộc thiểu số và miền núi, kịp thời cung cấp thông tin, báo cáo về công tác dân tộc, chính sách dân tộc, đặc biệt là các điểm nóng về an ninh trật tự, tình hình thiên tai, dịch bệnh, môi trường....

                                                                 Cao Văn Hoàng - Phòng Kế hoạch, Tổng hợp và Chính sách dân tộc

Cao Văn Hoàng