Cổng thông tin điện tử Ban Dân Tộc

Danh bạ điện thoại

Xem với cỡ chữAA

Danh bạ điện thoại

(11:57 | 07/09/2015)

  DANH BẠ ĐIỆN THOẠI  LÃNH ĐẠO VÀ CÁN BỘ CÔNG CHỨC

 BAN DÂN TỘC

 

Số
TT

Họ và tên

Số điện thoại

ĐT cơ quan

Đại chỉ Email

I

Lãnh đạo Ban

 

 

 

 

 

 

1

Danh Ngọc Hùng

0913 885 267

0773.814571

 

 

2

Danh Tài

 

0773 503 704

danhtaibandanto@gmail.com

3

Danh Hoàng Duyên

0989 755 934

0773.814572

 

4

Danh Vuông

0917 389 217

0773 812 105

danhvuongbdtkg@gmail.com

II

Văn Phòng

 

0773 811 905

 

bandantockg@gmail.com

Fax: 0773 813 142

1

Danh Sinh

0919 913 605

 

 

2

Thị Hoa

0943 592 562

 

 

3

Danh Thị Hạnh

0984 539 006

 

danhthihanhbdtkg@gmai.com

4

Thị Hồng Linh

0986 835 916

 

honglinhkg@gmail.com

5

Danh Thị Kim Ngân

0945 226 201

 

dtkngan9qt1@gmail.com

6

Danh Thị Kim Hoa

01294 273 587

 

hoadanhthikim@gmail.com

7

Lưu Sa Ry

0918 471 930

 

 

8

Danh Pích

0914 102 115

 

 

9

Danh Tuấn Thanh

0965 292 805

 

Tuanthanhbdt814@gmail.com

III

Phòng Chính Sách

0773 927 083

 

 

 

1

Phù Thọ Kiên

0918 640 160

 

 

2

Danh Siêng

0919 355 462

 

 

3

Danh Phố

0918 507 568

Chuyên viên

 

4

Danh Ngọc Chi

0916 067 115

Chuyên viên