Cổng thông tin điện tử Ban Dân Tộc

Thông tin điều hành

Xem với cỡ chữAA

Kiên Giang được công nhận các xã An toàn khu

(09:18 | 25/03/2021)

Ngày 03 tháng 02 năm 2021, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 164/QĐ-TTg, về việc công nhận xã an toàn khu thuộc tỉnh Kiên Giang. Gồm các xã: Vĩnh Thuận, Vĩnh Phong, Vĩnh Bình Nam, Vĩnh Bình Bắc (huyện Vĩnh Thuận) và An Minh Bắc, Minh Thuận, Hòa Chánh, Vĩnh Hòa, Thạnh Yên A (huyện U Minh Thượng). Như vậy, tỉnh Kiên Giang đã có 09 xã an toàn khu cách mạng trong kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ.

Căn cứ kết quả rà soát, thẩm định các xã theo Quyết định số 33/2020/QĐ-TTg ngày 12 tháng 11 năm 2020 của Thủ tướng Chinh phủ, về tiêu chí phân định khu vực vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; căn cứ Quyết định số 164/QĐ-TTg ngày 03 tháng 02 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ, về công nhận xã An toàn khu thuộc tỉnh Kiên Giang; Căn cứ các quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới, thì Kiên Giang có:

- Xã an toàn khu thuộc tỉnh Kiên Giang có 09 xã, gồm các xã: Vĩnh Thuận, Vĩnh Phong, Vĩnh Bình Nam, Vĩnh Bình Bắc, An Minh Bắc, Minh Thuận, Hòa Chánh, Vĩnh Hòa, Thạnh Yên A.

- Xã an toàn khu thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi 06 xã, gồm các xã: An Minh Bắc, Minh Thuận, Hòa Chánh, Thạnh Yên A xã  Vĩnh Thuận, Vĩnh Phong, Vĩnh Bình Nam, Vĩnh Bình Bắc;

-an toàn khu ngoài vùng dân tộc thiểu số và miền núi có 03 xã, gồm các xã: Vĩnh Hòa, Vĩnh Bình Nam, Vĩnh Bình Bắc;

- an toàn khu hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới07 xã, gồm các xã: Vĩnh Thuận, Vĩnh Phong, Vĩnh Bình Nam, Vĩnh Bình Bắc và Hòa Chánh, Vĩnh Hòa và Thạnh Yên A.

Việc công nhận xã an toàn khu là cơ sở quan trọng để Đảng và Nhà nước thực hiện các chính sách nhằm tri ân và nâng cao mức sống cả về vật chất và tinh thần, sức khỏe, giáo dục, văn hóa của người dân sinh sống ở các xã an toàn khu, bằng hoặc cao hơn mức trung bình chung của cả nước và từng địa phương; bảo tồn, tôn tạo, gìn giữ, giáo dục và phát huy các giá trị lịch sử cách mạng của chiến khu an toàn khu cách mạng thời kỳ kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ.

(Các chính sách hỗ trợ đối với các xã An toàn khu cách mạng trong kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ được quy định tại Chỉ thị 14/CT-TTg ngày 24/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ).

                                                  Danh Siêng, Phó Trưởng Phòng Chính sách dân tộc