Cổng thông tin điện tử Ban Dân Tộc

Thông tin điều hành

Xem với cỡ chữAA

Triển khai quyết định thành lập Tổ kiểm tra việc thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2020 và Thông báo lịch kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2020

(16:20 | 07/09/2020)

Thực hiện Kế hoạch số 24/KH-BDT ngày 06/3/2020 của Ban Dân tộc tỉnh về tự kiểm tra công tác cải cách hành chính tại cơ quan năm 2020. Ngày 04/9/2020, Ban Dân tộc tổ chức cuộc họp triển khai Quyết định thành lập Tổ kiểm tra việc thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2020 và thông báo lịch kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2020 đối với các phòng nghiệp vụ và Văn phòng Ban Dân tộc tỉnh.

Theo Quyết định thành lập Tổ kiểm tra có 006 đồng chí, trong đó đ/c  Danh Tha, Phó Trưởng Ban Dân tộc, làm Tổ trưởng Tổ kiểm tra, 01 đồng chí làm Tổ phó và 04 đ/c là thành viên của tổ. Tổ kiểm tra có nhiệm vụ: Kiểm tra việc thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2020 đối với các phòng chuyên môn trực thuộc Ban, gồm: Văn phòng, phòng Chính sách Dân tộc và phòng Thanh tra Ban theo kế hoạch đã ban hành; kết thúc kiểm tra tổng hợp kết quả, tham mưu với lãnh đạo Ban báo cáo về sở Nội vụ theo quy định.

Tại cuộc họp đ/c Danh Tha, Phó Trưởng Ban đánh giá cao sự nỗ lực phấn đấu của các phòng chuyên môn trong công tác thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính của cơ quan trong thời gian qua. Để duy trì thực hiện tốt nhiệm vụ CCHC, góp phần nâng cao chỉ số CCHC của cơ quan trong năm 2020. Đồng chí đề nghị tất cả công chức cơ quan, đặc biệt là người đứng đầu các phòng chuyên môn cần nâng cao nhận thức hơn nữa trong việc thực hiện nhiệm vụ CCHC, xem nhiệm vụ CCHC là nhiệm vụ thường xuyên của đơn vị. Tại cuộc họp đại diện Tổ kiểm tra thông báo lịch kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2020, thời gian vào ngày 16/9/2020.

Nội dung kiểm tra: Kiểm tra công tác cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính, cải cách tổ chức bộ máy, tổ chức cán bộ, cải cách tài chính công, HTQLCL ISO, công nghệ thông tin; công tác tham mưu rà soát văn bản QPPL, công tác theo dõi thi hành pháp luật; kiểm tra việc tuyên truyền công tác cải cách hành chính gắn liền với công tác dân tộc và chính sách dân tộc đang được triển khai trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số của tỉnh. Những khó khăn, tồn tại trong quá trình thực hiện. Đề xuất, kiến nghị của đơn vị (nếu có)./.

                                                                                                               Tin: Hoa Thi (Văn phòng)