Cổng thông tin điện tử Ban Dân Tộc

Thông tin điều hành

Xem với cỡ chữAA

Bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng, quản lý của Ủy ban Dân tộc

(22:13 | 04/08/2020)

Ngày 06/7/2020 Ủy ban Dân tộc ban hành Quyết định số 347/QĐ-UBDT về việc công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ủy ban Dân tộc.

Theo Quyết định, bãi bỏ khoản 7, Mục I, Khoản 9, Mục III, Phần I; Khoản 7, Mục I, Khoản 1, Mục III, Phần II, Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 660/QĐ-UBDT ngày 27/11/2015 của Ủy ban Dân tộc công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Ủy ban Dân tộc.

Theo đó Thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Ủy ban Dân tộc là 02 thủ tục:

1. Cấp một số ấn phẩm báo, tạp chí cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn giai đoạn 2012-2015.

2. Xác định đối tượng thụ hưởng chính sách theo Quyết định số 755/QĐ-TTg ngày 20/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chính sách hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo và hộ nghèo ở xã, thôn, bản, đặc biệt khó khăn.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 06/7/2020.

Xem chi tiết văn bản 

 


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; QĐ số 347 của UBDT.pdf