Cổng thông tin điện tử Ban Dân Tộc

Thông tin điều hành

Xem với cỡ chữAA

Ban Dân tộc tỉnh tổ chức ký kết giao ước thi đua giữa các đơn vị trực thuộc Ban

(12:00 | 03/03/2020)

 

Ngày 27/02/2020, thực hiện Quyết định số 17/QĐ-BDT ngày 25/02/2020 Ban Dân tộc tỉnh tổ chức ký kết giao ước thi đua giữa các đơn vị trực thuộc Ban.

Việc tổ chức ký kết giao ước thi đua có tác dụng nâng cao tinh thần trách nhiệm của đơn vị trực thuộc Ban Dân tộc tỉnh trong công tác chỉ đạo, tổ chức các phong trào thi đua yêu nước; làm cơ sở cho việc đánh giá, bình xét các đơn vị tiêu biểu xuất sắc trong các phong trào thi đua.

 

 733cf4edbcab47f51eba.jpg

 

 

Năm 2020, Ban Dân tôc đã ban hành Quyết định quy định về tổ chức hoạt động, bình xét thi đua giữa các đơn vị trực thuộc Ban nhằm đổi mới, nâng cao chất lượng các phong trào thi đua và hoạt động Khối thi đua theo Quyết định số 809/QĐ-UBND ngày 04/4/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc ban hành Quy định về tổ chức hoạt động, bình xét thi đua và chia cụm, Khối thi đua trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. Qua đó, biểu dương, khen thưởng các đơn vị trực thuộc Ban Dân tộc tỉnh, thực hiện tốt phong trào thi đua yêu nước và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao./.