Cổng thông tin điện tử Ban Dân Tộc

Thông tin điều hành

Xem với cỡ chữAA

Hướng dẫn thực hiện Chương trình 135 năm 2020

(10:30 | 21/02/2020)

 

Hướng dẫn thực hiện Chương trình 135 năm 2020
Ngày 14/02/2020 Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành văn bản số 635/VP-VHXH về việc thực hiện Chương trình 135 năm 2020 theo yêu cầu của Ủy ban Dân tộc tại văn bản số 101/UBDT-VP135 ngày 06/02/2020.

Theo văn bản của Ủy ban Dân tộc đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố tập trung chỉ đạo, tập trung thực hiện một số nội dung như sau:

1. Tập trung chỉ đạo triển khai phân bổ nguồn vốn năm 2020 đã được giao đảm bảo nguyên tắc tập trung, không dàn trải, ưu tiên cho địa bàn đặc biệt khó khăn; đảm bảo các hoạt động của dự án đều được hỗ trợ, đầu tư như: Hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng; duy tu, bảo dưỡng công trình cơ sở hạ tầng trên địa bàn; hỗ trợ các hộ gia đình phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo; nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ cơ sở các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu, thôn bản đặc biệt khó khăn.

2. Đối tượng phân bổ vốn Chương trình 135 là các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu theo Quyết định số 900/QĐ-TTg ngày 20/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ. Đối với các xã, thôn đặc biệt khó khăn được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 103/QĐ-TTg ngày 22/01/2019, các địa phương chủ động sử dụng ngân sách địa phương để đầu tư, hỗ trợ theo các nội dung của Chương trình.

3. Trên cơ sở tổng vốn được giao, các địa phương phân bổ cho các xã, thôn theo nguyên tắc, tiêu chí định mức phân bổ do địa phương quy định.

Đối với số vốn đã dự kiến phân bổ trong kế hoạch trung hạn cho xã, thôn được cấp có thẩm quyền phê duyệt hoàn thành mục tiêu Chương trình 135, giai đoạn 2017-2020, UBND các tỉnh, thành phố chưa thực hiện phân bổ cho đến khi có văn bản hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền.

4. Đối với tiểu dự án hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng, tăng tỷ lệ các dự án áp dụng cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng thuộc Chương trình 135 theo Nghị định 161/2016/NĐ-CP ngày 02/12/2016 và Nghị định 120/2018/NĐ-CP ngày 13/09/2019; đồng thời chú trọng tạo việc làm cho công nhân lao động địa phương, để tăng thu nhập cho người dân trên địa bàn.

5. Năm 2020 là năm cuối thực hiện Chương trình, các địa phương tập trung nguồn lực để hoàn thành dứt điểm, không để nợ đọng trong đầu tư các công trình hạ tầng; lồng ghép các hoạt động thực hiện Chương trình 135 vào các hoạt động của Chương trình mục tiêu quốc gia khác.

Theo đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo: Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, thống nhất với Ban Dân tộc tỉnh và các sở, ngành có liên quan tham mưu triển khai thực hiện theo yêu cầu của Ủy Ban Dân tộc; báo cáo và có ý kiến đề xuất trình UBND tỉnh theo quy định.

Xem chi tiết tại Văn bản đính kèm./.

Văn phòng

 

 


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; 635_VP-VHXH.signed.pdf triển khai thực hiện CT 135 năm 2020 (1).pdf