Cổng thông tin điện tử Ban Dân Tộc

Thông tin điều hành

Xem với cỡ chữAA

Hội nghị cán bộ công chức năm 2019 của Ban Dân tộc tỉnh Kiên Giang

(14:42 | 06/01/2020)

 

Ngày 31/12/2019, Ban Dân tộc tỉnh tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức năm 2019. Chủ tọa Hội nghị có các đồng chí: Danh Phúc, Trưởng ban Dân tộc cùng các đồng chí là Phó Trưởng Ban, các cán bộ, công chức và người lao động cơ quan tham dự.


Hội nghị đã thông qua: báo cáo tình hình và kết quả hoạt động cơ quan Ban Dân tộc năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020;  Quy chế chi tiêu nội bộ; tình hình hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân; Thông qua ký kết giao ước thi đua giữa Thủ trưởng cơ quan và BCH CĐCS; Phát động Đăng ký thi đua năm 2020; Kế hoạch thi đua khen thưởng và dự toán kinh phí năm 2020; Nghị quyết Hội nghị.

    0e6a745ab51e4d40140f.jpg            

Toàn cảnh Hội nghị

Hội nghị đã ghi nhận nhiều ý kiến tham gia phát biểu góp ý của công chức và cùng nhau thảo luận, bàn bạc làm rõ thêm các ý kiến góp ý của cán bộ, công chức.

83c2caa60be2f3bcaaf3.jpg

Ông Danh Phúc, Phó Trưởng Ban Dân tộc phát biểu tại Hội Nghị

Phát biểu kết luận Hội nghị đồng chí Danh Phúc, Chủ tọa Hội nghị, Trưởng Ban Dân tộc khẳng định trong năm 2019, tập thể lãnh đạo Ban và toàn thể CBCC cơ quan Ban Dân tộc đã thực hiện công tác dân tộc và chính sách dân tộc trên địa bàn tỉnh đạt kế hoạch đề ra. Đồng chí cũng chỉ đạo trong năm 2020 là năm sẽ có nhiều thuận lợi nhưng không ít khó khăn vì vậy tất cả CBCC cần cố gắng, tích cực hơn nữa để hoàn nhiệm nhiệm vụ được giao trong năm 2020, đồng thời cần có các giải pháp thực hiện cụ thể phù hợp với tình hình thực tế, phát huy tính tích cực sáng tạo nhằm đạt hiệu quả công việc cao nhất. 

1d180aa9cbed33b36afc.jpg

Ký kết giao ước thi đua năm 2020

Tại Hội nghị cũng đã khen thưởng cho các tập thể, các cá nhân là cán bộ, công chức, người lao động của Ban hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trong năm 2019

b56a292bef6f17314e7e.jpg

Hội nghị đã biểu quyết thông qua các chỉ tiêu thực hiện nhiệm vụ chính trị chủ yếu năm 2020 với tỷ lệ biểu quyết 100%.