TIN NỔI BẬT:
Lễ Kỷ niệm lần thứ 50 ngày hy sinh 4 vị Hòa thượng  *  Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Hòn Đất lần thứ IV năm 2024  *  Hội nghị tập huấn nghiệp vụ điều tra, thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số và sử dụng trang website điều hành cuộc điều tra năm 2024  *  Ban Dân tộc tỉnh Kiên Giang tổ chức Hội nghị tập huấn kỹ năng thực hiện Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi” cho cán bộ, công chức cấp huyện, cấp xã năm 2024  *  Ban Chỉ đạo Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh tổ chức Đại hội điểm Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Gò Quao lần thứ IV năm 2024.  *  Hội nghị tập huấn “Bồi dưỡng kiến thức về hòa giải viên ở cơ sở” cho người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số năm 2024  *  Tập huấn nâng cao năng lực cộng đồng thuộc chương trình mục tiêu quốc gia  *  Ban Dân tộc tỉnh hưởng ứng Tháng hành động về ATVSLĐ tỉnh Kiên Giang và kết hợp hướng ứng Tháng Công nhân năm 2024  *  Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Ban dân tộc tỉnh tiếp thu Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, Nghị quyết Đại hội XI Công đoàn Kiên Giang do Công đoàn viên chức tỉnh tổ chức  * 

Cổng thông tin điện tử Ban Dân Tộc

Thông tin điều hành

Xem với cỡ chữAA

Kế hoạch thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019 - 2021”

(09:32 | 29/10/2019)

Ngày 26/10/2019, Ban Dân tộc tỉnh xây dựng kế hoạch thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019 - 2021”

 Mục đích: Nâng cao nhận thức, trách nhiệm và từng bước hình thành thói quen chủ động học tập, tự giác tuân thủ, chấp hành pháp luật về phòng, chống tham nhũng của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân; góp phần đảm bảo pháp chế; tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong công tác quản lý nhà nước của cơ quan, phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng trong hoạt động công vụ; giáo dục đạo đức, lối sống liêm chính cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân; đưa công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả, góp phần cải thiện tình hình tham nhũng và công tác phòng, chống tham nhũng.

 Yêu cầu: Triển khai đầy đủ nội dung Kế hoạch 137/KH-UBND ngày 13 tháng 9 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang về thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019 - 2021” trên địa bàn tỉnh Kiên Giang; Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22 tháng 4 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp trong giải quyết công việc; Công văn số 795/CV-UBND ngày 25/06/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc tăng cường các biện pháp phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng trong hoạt động công vụ.

 Đổi mới mạnh mẽ phương thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, đảm bảo tính đa dạng, linh hoạt, sáng tạo, hấp dẫn, hiệu quả; tăng cường ứng dụng công nghệ hiện đại, nhất là công nghệ thông tin trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phóng, chống tham nhũng; đảm bảo tính khả thi, kế thừa và phát triển kinh nghiệm tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng; thống nhất với các chương trình, hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật của Ban Dân tộc nói chung và tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng nói riêng.

 Phạm vi, đối tượng: Nội dung tuyên truyền được triển khai đến tất cả cán bộ công chức và người lao động cơ quan; người có uy tín và các đối tượng khác do Ban Dân tộc tỉnh quản lý.

       Mục tiêu cụ thể: Hàng năm, 100% báo cáo viên tuyên pháp luật được tập huấn, bồi dưỡng, cập nhật chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng; 100% cán bộ, công chức và người lao động được tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng dưới các hình thức; đến hết năm 2020 có 70%, đến hết năm 2021 có 90% người có uy tín và các đối tượng khác do Ban Dân tộc tỉnh quản lý được tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

        Nội dung tuyên truyền: Tư tưởng Hồ Chính Minh về đạo đức liêm chính và phòng, chống tham nhũng; Quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng; Luật phòng, chống tham nhũng năm 2018 và các văn bản hướng dẫn thi hành; Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22 tháng 4 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp trong giải quyết công việc; Công văn số 795/CV-UBND ngày 25/06/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc tăng cường các biện pháp phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng trong hoạt động công vụ.