Cổng thông tin điện tử Ban Dân Tộc

Thông tin điều hành

Xem với cỡ chữAA

Kế hoạch thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019 - 2021”

(09:32 | 29/10/2019)

Ngày 26/10/2019, Ban Dân tộc tỉnh xây dựng kế hoạch thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019 - 2021”

 Mục đích: Nâng cao nhận thức, trách nhiệm và từng bước hình thành thói quen chủ động học tập, tự giác tuân thủ, chấp hành pháp luật về phòng, chống tham nhũng của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân; góp phần đảm bảo pháp chế; tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong công tác quản lý nhà nước của cơ quan, phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng trong hoạt động công vụ; giáo dục đạo đức, lối sống liêm chính cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân; đưa công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả, góp phần cải thiện tình hình tham nhũng và công tác phòng, chống tham nhũng.

 Yêu cầu: Triển khai đầy đủ nội dung Kế hoạch 137/KH-UBND ngày 13 tháng 9 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang về thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019 - 2021” trên địa bàn tỉnh Kiên Giang; Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22 tháng 4 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp trong giải quyết công việc; Công văn số 795/CV-UBND ngày 25/06/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc tăng cường các biện pháp phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng trong hoạt động công vụ.

 Đổi mới mạnh mẽ phương thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, đảm bảo tính đa dạng, linh hoạt, sáng tạo, hấp dẫn, hiệu quả; tăng cường ứng dụng công nghệ hiện đại, nhất là công nghệ thông tin trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phóng, chống tham nhũng; đảm bảo tính khả thi, kế thừa và phát triển kinh nghiệm tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng; thống nhất với các chương trình, hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật của Ban Dân tộc nói chung và tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng nói riêng.

 Phạm vi, đối tượng: Nội dung tuyên truyền được triển khai đến tất cả cán bộ công chức và người lao động cơ quan; người có uy tín và các đối tượng khác do Ban Dân tộc tỉnh quản lý.

       Mục tiêu cụ thể: Hàng năm, 100% báo cáo viên tuyên pháp luật được tập huấn, bồi dưỡng, cập nhật chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng; 100% cán bộ, công chức và người lao động được tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng dưới các hình thức; đến hết năm 2020 có 70%, đến hết năm 2021 có 90% người có uy tín và các đối tượng khác do Ban Dân tộc tỉnh quản lý được tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

        Nội dung tuyên truyền: Tư tưởng Hồ Chính Minh về đạo đức liêm chính và phòng, chống tham nhũng; Quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng; Luật phòng, chống tham nhũng năm 2018 và các văn bản hướng dẫn thi hành; Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22 tháng 4 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp trong giải quyết công việc; Công văn số 795/CV-UBND ngày 25/06/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc tăng cường các biện pháp phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng trong hoạt động công vụ.