Cổng thông tin điện tử Ban Dân Tộc

Thông tin điều hành

Xem với cỡ chữAA

HƯỚNG DẪN: Tổng kết thi đua và xét khen thưởng trong thực hiện phong trào thi đua chuyên đề về phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Kiên Giang năm 2016

(10:05 | 23/11/2016)

         Thực hiện Hướng dẫn số 1564/HD-UBND ngày 16/12/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về hướng dẫn việc tổ chức thi đua, khen thưởng chuyên đề, theo đợt và đột xuất; Quyết định số 11/2015/QĐ-UBND ngày 11/02/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về ban hành quy chế thực hiện công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang;

Căn cứ Kế hoạch số 14/KH-BDT ngày 28/6/2016 của Ban Dân tộc tỉnh về thực hiện công tác phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết xây dựng nhân rộng điển hình tiên tiến Mô hình “phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số” trên địa bàn tỉnh Kiên Giang năm 2016; Kế hoạch số 18/KH-BDT ngày 22/7/2016 của Ban Dân tộc về phát động phong trào thi đua chuyên đề về “phát huy vai trò của người có uy trong đồng bào dân tộc thiểu số” trên địa bàn tỉnh Kiên Giang năm 2016.

Để thực hiện tốt việc tổng kết phong trào thi đua và xét khen thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua chuyên đề về “Phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số năm 2016” đảm bảo mục đích yêu cầu đề ra. Ban Dân tộc hướng dẫn một số nội dung trong tổng kết phong trào thi đua và bình xét khen thưởng, cụ thể chi tiết hướng dẫn được đính kèm tệp file sau (click vào đường link màu xanh) : drive.google.com/open 

Đề nghị các Phòng Dân tộc và Văn phòng Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân (nơi không thành lập Phòng Dân tộc) căn cứ Hướng dẫn này để thực hiện việc khen thưởng phong trào thi đua “Phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số” đúng thành tích, đối tượng, thủ tục xét khen thưởng và thời gian quy định.

(Trong quá trình thực hiện nếu có những vấn đề khó khăn, vướng mắc, xin liên hệ với đ/c Phù Thọ Kiên, Trưởng Phòng Chính sách Dân tộc - Ban Dân tộc. Điện thoại: 0918 640 160; 0773 927 083 hoặc với đ/c Danh Thị Kim Ngân, số điện thoại: 0945226201; 0773.811905)./.

 


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; hướng dẫn khen người có uy tín.doc