Cổng thông tin điện tử Ban Dân Tộc

Thông tin điều hành

Xem với cỡ chữAA

Hướng dẫn Tổng kết phong trào thi đua và xét khen thưởng của Cụm thi đua trong hệ thống công tác dân tộc về lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn và kỷ niệm 70 năm ngày thành lập cơ quan quản lý nhà nước về công tác dân tộc (03/5/1946 – 03/5/2016)

(08:38 | 03/02/2016)

 HƯỚNG DẪN

Tổng kết phong trào thi đua và xét khen thưởng của Cụm thi đua
trong hệ thống công tác dân tộc về lập thành tích chào mừng các ngày

lễ lớn và kỷ niệm 70 năm ngày thành lập cơ quan quản lý

nhà nước về công tác dân tộc (03/5/1946 – 03/5/2016)

 
 

 


Căn cứ Thông tư số 02/2015/TT-UBDT ngày 30/11/2015 của Ủy ban Dân tộc về hướng dẫn công tác thi đua – khen thưởng trong hệ thống cơ quan công tác dân tộc; Quyết định số 650/QĐ-UBDT ngày 26/11/2015 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc ban hành Kế hoạch hoạt động hướng tới Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập cơ quan quản lý nhà nước về công tác dân tộc (03/5/1946 – 03/5/2016); Quyết định số 11/2015/QĐ-UBND ngày 11/02/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về ban hành Quy định công tác thi đua – khen thưởng; Kế hoạch số 18/KH-BDT ngày 14/7/2015 và Kế hoạch số 29/KH-BDT ngày 16/12/2015 của Ban Dân tộc tỉnh về phát động phong trào thi đua và tổ chức các hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập cơ quan quản lý nhà nước về công tác dân tộc (03/5/1946 – 03/5/2016).

Để thực hiện tốt việc tổng kết phong trào thi đua và xét khen thưởng các Cụm thi đua của Phòng Dân tộc và Văn phòng Ủy ban nhân dân (nơi không thành lập Phòng Dân tộc) các huyện, thị xã, thành phố trong đợt thi đua chào mừng các ngày lễ lớn và kỷ niệm 70 năm ngày thành lập cơ quan quản lý nhà nước về công tác dân tộc đảm bảo mục đích yêu cầu đề ra. Ban Dân tộc Hướng dẫn một số nội dung trong tổng kết phong trào thi đua và bình xét khen thưởng, cụ thể như sau:

1. Việc tổng kết phong trào thi đua

Các địa phương tiến hành tổng kết phong trào thi đua của huyện mình trên cơ sở đó đánh giá những thành tích đã đạt được, những hạn chế, tồn tại cần được khắc phục; những kinh nghiệm rút nghiệm trong quá trình thực hiện phong trào thi đua và công tác khen thưởng thời gian qua và những đề xuất, kiến nghị trong thực hiện phong trào thi đua và công tác khen thưởng trong thời gian tới.

2. Việc xét khen thưởng

Phòng Dân tộc và Văn phòng Ủy ban nhân dân (nơi không thành lập Phòng Dân tộc) tiến hành họp Cụm thi đua để bình xét, chọn tập thể và cá nhân đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh và Ban Dân tộc tỉnh để xét khen thưởng theo chỉ tiêu và hình thức khen thưởng, cụ thể sau đây:

 

 

 

a) Xét theo Cụm thi đua:

- Cụm 1, gồm Phòng Dân tộc các huyện: Châu Thành, Gò Quao; Giồng Riềng (Phòng Dân tộc huyện Châu Thành làm Cụm trưởng, Phòng Dân tộc huyện Giồng Riềng làm Cụm phó);

- Cụm 2, gồm Phòng Dân tộc các huyện: An Biên, U Minh Thượng và Vĩnh Thuận (Phòng Dân tộc huyện Vĩnh Thuận làm Cụm trưởng, Phòng Dân tộc huyện An Biên làm Cụm phó);

- Cụm 3, gồm Phòng Dân tộc các huyện: Kiên Lương; Giang Thành và thị xã Hà Tiên (Phòng Dân tộc thị xã Hà Tiên làm Cụm trưởng, Phòng Dân tộc huyện Giang Thành làm Cụm phó);

- Cụm 4, gồm Phòng Dân tộc các huyện: Phú Quốc; Hòn Đất và thành phố Rạch Giá (Phòng Dân tộc huyện Hòn Đất làm Cụm trưởng, Phòng Dân tộc TP.Rạch Giá làm Cụm phó);

- Cụm 5, gồm Văn phòng Ủy ban nhân dân các huyện: An Minh; Tân Hiệp và Kiên Hải (Văn phòng UBND huyện An Minh làm Cụm trưởng, Văn phòng UBND huyện Tân Hiệp làm Cụm phó).

b) Chỉ tiêu và hình thức khen thưởng:

- Từ Cụm 1 đến Cụm 4, mỗi cụm đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh xét tặng Bằng khen và Ban Dân tộc tỉnh tặng Giấy khen, cụ thề như sau:

+  Nhất Cụm: Được tặng Bằng khen Ủy ban Dân tộc cho 01 tập thể và Bằng khen của Ủy ban nhân dân tỉnh cho 01 cá nhân;

+  Nhì Cụm : Được tặng Bằng khen của UBND tỉnh cho 01 tập thể và Giấy khen của Ban Dân tộc cho 01 cá nhân.

- Riêng Cụm 05, gồm các huyện An Minh, Tân Hiệp và Kiên Hải:

+  Nhất Cụm: Được tặng Bằng khen của Uỷ ban nhân dân tỉnh cho 01 tập thể và Giấy khen của Ban Dân tộc cho 01 cá nhân;

+  Nhì Cụm : Được tặng Giấy khen của Ban Dân tộc cho 01 tập thể.

3. Trách nhiệm của Cụm trưởng, Cụm phó

Đơn vị được phân công Cụm trưởng chịu trách nhiệm tổ chức cuộc họp để bình xét, đảm bảo dân chủ, khách quan và thời gian quy định. Trường hợp Cụm trưởng có công việc đột xuất không thể tổ chức cuộc họp bình xét, thì trao đổi giao trách nhiệm cho Cụm phó tổ chức cuộc họp bình xét theo quy định.

4. Thời gian hoàn thành các hồ sơ, thủ tục đề nghị khen thưởng

a) Thời gian hoàn thành các hồ sơ, thủ tục:

Các Cụm thi đua tiến hành bình xét, sau khi có kết quả bình xét thì các đơn vị được xét, bình bầu Nhất Cụm, Nhì Cụm hoàn thành các hồ sơ, thủ tục khen thưởng gởi về Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Ban Dân tộc tỉnh chậm nhất vào ngày 19/02/2016 để tổng hợp trình cấp có thẩm quyền đề nghị xét Khen thưởng theo quy định.

 

b) Hồ sơ, thủ tục đề nghị khen thưởng (Bằng khen 03 bộ, Giấy khen 01 bộ), gồm có:

- Bảng đăng ký thi đua;

- Tờ trình, kèm theo danh sách;

- Biên bản họp xét khen thưởng;

- Báo cáo thành tích tập thể và cá nhân (theo mẫu số 07, Nghị định 39/2012/NĐ-CP);

- Báo cáo Tổng kết Phong trào thi đua.

Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Ban Dân tộc sẽ không tiếp nhận hồ sơ, thủ tục đề nghị khen thưởng nếu không đầy đủ hồ sơ, thủ tục và quá thời gian quy định nêu trên.

Trên đây là Hướng dẫn việc xét thi đua, khen thưởng trong phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm và kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập cơ quan quản lý nhà nước về công tác dân tộc.

Đề nghị các Phòng Dân tộc và Văn phòng Ủy ban nhân dân (nơi không thành lập Phòng Dân tộc) các huyện, thị xã, thành phố căn cứ vào Hướng dẫn này thực hiện tốt việc tổng kết phong trào và xét thi đua, khen thưởng của đơn vị mình đảm bảo quy định./.


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; hướng dẫn tổng kết phong trào thi đua Cụm.doc