TIN NỔI BẬT:
Lễ Kỷ niệm lần thứ 50 ngày hy sinh 4 vị Hòa thượng  *  Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Hòn Đất lần thứ IV năm 2024  *  Hội nghị tập huấn nghiệp vụ điều tra, thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số và sử dụng trang website điều hành cuộc điều tra năm 2024  *  Ban Dân tộc tỉnh Kiên Giang tổ chức Hội nghị tập huấn kỹ năng thực hiện Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi” cho cán bộ, công chức cấp huyện, cấp xã năm 2024  *  Ban Chỉ đạo Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh tổ chức Đại hội điểm Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Gò Quao lần thứ IV năm 2024.  *  Hội nghị tập huấn “Bồi dưỡng kiến thức về hòa giải viên ở cơ sở” cho người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số năm 2024  *  Tập huấn nâng cao năng lực cộng đồng thuộc chương trình mục tiêu quốc gia  *  Ban Dân tộc tỉnh hưởng ứng Tháng hành động về ATVSLĐ tỉnh Kiên Giang và kết hợp hướng ứng Tháng Công nhân năm 2024  *  Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Ban dân tộc tỉnh tiếp thu Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, Nghị quyết Đại hội XI Công đoàn Kiên Giang do Công đoàn viên chức tỉnh tổ chức  * 

Cổng thông tin điện tử Ban Dân Tộc

Thông tin điều hành

Xem với cỡ chữAA

CV KHẢO SÁT TÌNH HÌNH TẢO HÔN VÀ HÔN NHÂN CẬN HUYẾT THỐNG VÙNG DÂN TỘC THIỂU SỐ ĐỂ XAY DỰNG MÔ HÌNH

(09:24 | 29/09/2015)

 

                                    Kính gửi: Lãnh đạo Phòng Dân tộc các huyện, thị xã, thành phố. 

 

Để có cơ sở tham mưu cho UBND tỉnh xây dựng kế hoạch thực hiện Quyết định số 498/QĐ-TTg ngày 14/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2015-2025” theo Công văn hướng dẫn số 834/UBDT-DTTS ngày 13/8/2015 của Ủy ban Dân tộc, trong đó có chọn địa bàn xã/ ấp để triển khai mô hình thí điểm ở một số huyện, thị trong tỉnh.

Do đó đề nghị lãnh đạo Phòng Dân tộc các huyện, thị xã, thành phố phối hợp với ngành chức năng của huyện và UBND các xã, thị trấn tiến hành khảo sát tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống vùng dân tộc thiểu số ở địa phương mình để đề nghị chọn triển khai mô hình thí điểm báo cáo cho Ban Dân tộc tỉnh xem xét, quyết định. Nội dung báo cáo như sau:

1. Khái quát về dân số, phân bố và tỷ lệ các dân tộc trong huyện và địa bàn xã/ ấp, đề nghị chọn triển khai mô hình thí điểm.

2. Thực trạng chung về tảo hôn và kết hôn cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số của huyện.

3. Tại địa bàn (xã/ ấp) chọn triển khai mô hình thí điểm cần nêu:

- Tỷ lệ các cặp tảo hôn (một người hoặc cả vợ chồng) so với tổng số cặp đã kết hôn; tỷ lệ số người chưa đủ tuổi kết hôn so với tổng số người kết hôn đã thống kê được trong 1-2 năm gần nhất, đồng thời ước tính số trường hợp tảo hôn nhưng không đăng ký, theo dõi trước;

- Tỷ lệ các cặp kết hôn cận huyết thống thống kê được và ước tính tỷ lệ trong thực tế của xã/ ấp;

- Phân tích tác hại, ảnh hưởng của tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống đối với gia đình/ cộng đồng (ở địa phương chọn mô hình);

- Những yếu tố ảnh hưởng, tác động và nguyên nhân chủ yếu làm tăng tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống: Các yếu tố về văn hóa, phong tục tập quán; các yếu tố về giáo dục, thực thi pháp luật (sự hiểu biết pháp luật, trình độ cán bộ và việc áp dụng các quy định của pháp luật về hôn nhân như đăng ký kết hôn, khai sinh …); các yếu tố về phía các gia đình, bản thân những người kết hôn trước tuổi và kết hôn cận huyết thống; …

Từ những vấn đề nêu trên, phân tích để làm rõ vì sao/ sự cần thiết xã/ ấp này được lựa chọn xây dựng, triển khai mô hình nhằm hạn chế/ giảm thiểu tình trạng tảo hôn/ hôn nhân cận huyết thống ở địa phương.

Thời gian gửi báo cáo về Ban Dân tộc tỉnh trước ngày 31/10/2015. Mọi liên hệ xin gặp đ/c Phù Thọ Kiên, Trưởng Phòng Chính sách dân tộc – Ban Dân tộc tỉnh. Điện thoại số 0773.927083 hoặc DĐ: 0918640160. Rất mong các đồng chí quan tâm thực hiện./. 

Nơi nhận:                                                                   TRƯỞNG BAN

-Như trên;

-Các đ/c lãnh đạo Ban;

-VP + PCSDT;

-Lưu: VT.

 

                                                                                       Danh Ngọc Hùng

 


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; CV khảo sát tình hình tảo hôn năm 2015.doc