Cổng thông tin điện tử Ban Dân Tộc

Y tế

Xem với cỡ chữAA

UBND tỉnh chỉ đạo tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

(14:06 | 25/08/2021)

Ngày 23/8/2021, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1306/UBND-KGVX về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu Ban Dân tộc tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan và UBND các huyện, thành phố tăng cường tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Lực lượng Biên phòng, Công an tỉnh, cùng các lực lượng khác trong Nhân dân giám sát, kiểm tra, tham gia tuần tra bảo vệ, quản lý biên giới; bảo vệ “vùng xanh”. Phối hợp kiểm tra, giám sát, đôn đốc triển khai các gói cứu trợ của nhà nước đến đồng bào dân tộc thiểu số bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19.

Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang trao đổi thông tin về công tác phòng, chống dịch với Người có uy tín tại huyện Biên giới Giang Thành

Phát huy vai trò người có uy tín trong việc tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của chính quyền cơ sở và hướng dẫn của ngành Y tế trong phòng, chống dịch Covid-19.

Tạo điều kiện thuận lợi, giúp đỡ lao động là người dân tộc thiểu số từ vùng dịch trở về địa phương nhất là các đối tượng thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, không để đồng bào bị thiếu đói do bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19. Đồng thời phối hợp với các sở, ban, ngành có liên quan và địa phương tham mưu đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện công tác dân tộc năm 2021; chuẩn bị các điều kiện triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2030 trong quý IV năm 2021./.

T.Hoa (Văn phòng)