Cổng thông tin điện tử Ban Dân Tộc

Y tế

Xem với cỡ chữAA

Thực hiện các giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn ứng phó với dịch Covid-19

(14:19 | 12/03/2020)

 Ngày 11-3-2020, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh ban hành Công văn số 321/UBND-KTTH gửi các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố về việc thực hiện Chỉ thị số 11/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19.

 

Căn cứ nội dung và nhiệm vụ được phân công tại Chỉ thị, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc các Sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố thực hiện các nhiệm vụ sau:

1. Các cơ quan, đơn vị, địa phương trong phạm vi chức năng nhiệm vụ quản lý có trách nhiệm chủ động, phối hợp tốt với các cơ quan Trung ương để triển khai, thực hiện các chủ trương, chính sách của Trung ương quy định tại Chỉ thị số 11/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ để áp dụng trên địa bàn.

2. Yêu cầu các sở, ngành địa hương theo lĩnh vực quản lý, phụ trách tiếp tục rà soát, đẩy mạnh đơn giản hóa, cắt giảm thủ tục hành chính (TTHC), điều kiện kinh doanh, giải quyết ngay những khó khăn, vướng mắc, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho sản xuất kinh doanh; tuyệt đói tránh xin cho. Gây khó khăn, phiền hà cho người dân, doanh nghiệp và công bố công khai việc giải quyết TTHC cho người dân, doanh nghiệp biết, giám sát.

3. Các cơ quan: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường, Cục Hải quan tỉnh, Cục Thuế tỉnh, Sở Xây dựng, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh rà soát, nghiên cứu cắt giảm các thủ tục về đất đai, đầu tư, thuế, hải quan… phù hợp qui định của pháp luật.

4. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu tham mưu kế hoạch cụ thể đẩy nhanh thực hiện các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh theo tinh thần Nghị quyết 02-NQ-CP.

5. Đối với lĩnh vực đầu tư công, xây dựng cơ bản: Yêu cầu các cơ quan địa phương, chủ đầu tư khẩn trương hoàn thiện thủ tục đầu tư, đẩy nhanh tiến độ và giải ngân vốn đầu tư công năm 2020, sớm hoàn thành đưa vào sử dụng các công trình kết cấu hạ tầng. Đồng thời, thường xuyên kiểm tra, có biện pháp tháo gỡ khó khăn vưỡng mắc, đảm bảo tiến độ, khối lượng và chất lượng công trình.

6. Các sở, ngành, địa phương tập trung quán triệt, làm tốt công tác hướng dẫn, tuyên truyền, vận động cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân về các cơ chế, chính sách, giải pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19 theo tinh thần Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ và chỉ đạo của UBND tỉnh.

Nguồn: Phương Linh - Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Kiên Giang