Cổng thông tin điện tử Ban Dân Tộc

Văn hóa

Xem với cỡ chữAA

Thực hiện dự án “Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch”

(16:53 | 07/08/2021)

Ngày 21/7/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang ban hành Kế hoạch số 146/KH-UBND thực hiện Dự án “Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch”.

Trong những năm qua, tỉnh Kiên Giang đã thực hiện tốt các hoạt động về công tác văn hóa dân tộc theo Nghị định số 05/2011/NĐ-CP ngày 14/01/2011 của Chính phủ về công tác dân tộc và các văn bản chỉ đạo khác của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Để cụ thể hóa theo tình hình thực tế tại địa phương, tỉnh Kiên Giang đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo và triển khai thực hiện như: Kế hoạch số 112-KH/TU ngày 10-04-2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Kế hoạch số 143/KH-UBND ngày 11/9/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TW ngày 10-01-2018 của Ban Bí thư (khóa XII) về tăng cường công tác ở vùng đồng bào dân tộc Khmer trong tình hình mới; Kế hoạch số 153/KH-UBND ngày 08/11/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh trật tự vùng đồng bào dân tộc thiểu số Việt Nam giai đoạn 2019-2025 và các quyết định phê duyệt các kế hoạch thực hiện đề án, chính sách trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

Ngành Văn hóa và Thể thao phối hợp tốt với Ban Dân tộc tỉnh, chỉ đạo Phòng Văn hóa và Thông tin các địa phương đẩy mạnh việc triển khai các chủ trương, chính sách phát triển văn hóa đến vùng đồng bào dân tộc trong tỉnh. Các thiết chế văn hóa cơ sở từng bước xây dựng, phong trào văn hóa – văn nghệ của đồng bào dân tộc thiểu số ở Kiên Giang được duy trì và phát triển. Qua đó đã góp phần quan trọng trong việc bảo tồn, phát huy văn hóa truyền thống các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

Theo đó, Kế hoạch xây dựng 05 nhiệm vụ thực hiện Dự án gồm:

1. Khảo sát, kiểm kê, sưu tầm, tư liệu hóa di sản văn hóa truyền thống của người Hoa ở Kiên Giang. Thời gian thực hiện từ năm 2022 - 2025.

2. Hỗ trợ hoạt động cho đội văn nghệ truyền thống tại các ấp vùng đồng bào dân tộc Khmer. Nội dung hỗ trợ nhạc cụ truyền thống (dàn nhạc ngũ âm) cho các đội văn nghệ quần chúng Khmer, với số lượng 20 dàn nhạc ngũ âm tại các xã vùng đồng bào Khmer tỉnh Kiên Giang. Nội dung hoạt động của đội văn nghệ là biểu diễn văn nghệ truyền thống. Thời gian thực hiện từ năm 2023 - 2025.

3. Hỗ trợ đầu tư xây dựng điểm đến du lịch tiêu biểu vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Nội dung đầu tư là hỗ trợ đầu tư xây dựng Trung tâm biểu diễn văn hóa nghệ thuật Khmer tại di tích thắng cảnh Mũi Nai. Số lượng đầu tư là 01 Nhà biểu diễn văn hóa nghệ thuật có diện tích 40x60m2, xây dựng nhà vệ sinh, tăng cường trang thiết bị biểu diễn nghệ thuật, thiết bị phòng sinh hoạt cộng đồng, chỉnh trang cảnh quan đường, bãi đỗ xe... Thời gian thực hiện từ năm 2023 - 2025.

4. Xây dựng nội dung, xuất bản sách, đĩa phim tư liệu về văn hóa truyền thống đồng bào dân tộc Khmer cấp phát cho cộng đồng. Nội dung là sưu tầm, biên soạn, in ấn, phát hành ấn phẩm xuất bản về văn nghệ dân gian Khmer Kiên Giang để cấp phát cho cộng đồng. Số lượng 4.000 cuốn. Thời gian thực hiện từ năm 2023 - 2025.

5. Hỗ trợ bảo tồn Lễ hội Ok Om Bok tại huyện Gò Quao tỉnh Kiên Giang, khai thác và xây dựng sản phẩm phục vụ phát triển du lịch. Nội dung là khảo sát xây dựng kịch bản nâng cấp lễ hội và hỗ trợ các đội văn nghệ quần chúng huyện Gò Quao luyện tập, dàn dựng chương trình văn nghệ truyền thống phục vụ lễ hội. Thời gian thực hiện từ năm 2023 - 2025.

UBND tỉnh kiến nghị, đề xuất với Trung ương cần hỗ trợ để có kinh phí, nguồn lực đầu tư cho việc xây dựng đời sống văn hóa tinh thần vùng đồng bào dân tộc đáp ứng được nhu cầu thực tiễn. Xây dựng một hệ thống chính sách phù hợp cho công tác bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc thiểu số. Trong đó ưu tiên cơ chế, chính sách đãi ngộ cho những người có công giữ gìn, bảo tồn, truyền dạy, đào tạo trong lĩnh vực văn hóa dân tộc.../.

T.Hoa (Văn phòng)