Cổng thông tin điện tử Ban Dân Tộc

Văn hóa

Xem với cỡ chữAA

Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Ban Dân tộc tỉnh vận động tuyên truyền đoàn viên Công đoàn tham gia Cuộc thi tìm hiểu về giá trị của tín ngưỡng, tôn giáo trong đời sống xã hội

(14:17 | 28/10/2022)

     Hưởng ứng cuộc vận động, tuyên truyền của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; thực hiện Công văn số 676/CĐVC ngày 26 tháng 9 năm 2022 của Công đoàn Viên chức tỉnh.

 

     Nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến rộng rãi đến Công đoàn viên cơ quan tích cực tham gia cuộc thi “Công nhân, viên chức, lao động tìm hiểu về giá trị của tín ngưỡng, tôn giáo trong đời sống xã hội” do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động. Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Ban Dân tộc tỉnh Kiên Giang tổ chức tuyên truyền, vận động Công đoàn viên tham gia cuộc thi để tìm hiểu về những giá trị của tín ngưỡng, tôn giáo trong đời sống xã hội.

 

     Thông qua Cuộc thi, góp phần nâng cao nhận thức của Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở và Công đoàn viên cơ quan về những giá trị tích cực, có ý nghĩa giáo dục của tín ngưỡng, tôn giáo đối với đời sống xã hội thông qua giáo lý, giáo luật, lẽ nghi, kiến trúc cơ sở tôn giáo, cơ sở tín ngưỡng truyền thống.

 

     Đồng thời phát hiện và phê phán đối với những biểu hiện lệch lạc, lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo gây ảnh hưởng xấu đến trật tự an toàn xã hội và đời sống nhân dân, các hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan, đi ngược lại lợi ích quốc gia, dân tộc, gây ảnh hưởng xấu đối với xã hội.

 

     Qua cuộc thi, phát huy tốt hơn vai trò của tổ chức Công đoàn và Công đoàn viên trong công tác thông tin, tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo, góp phần tạo sự đồng thuận trong xã hội, tăng cường, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước. Đồng thời, đấu tranh, phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo để chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ, chia rẽ, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc./.

                                                                              Danh Thị Hạnh (VP)