Cổng thông tin điện tử Ban Dân Tộc

Văn hóa

Xem với cỡ chữAA

Ủy ban Dân tộc quan tâm chỉ đạo tổ chức các hoạt động đón tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây của đồng bào Khmer Nam Bộ năm 2022

(16:14 | 07/04/2022)

       Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây của đồng bào Khmer Nam Bộ năm 2022 diễn ra vào các ngày 14,15 và 16 tháng 4 năm 2022. Nhằm tiếp tục thực hiện có hiệu quả chính sách dân tộc, chính sách tôn giáo của Đảng và Nhà nước đối với  ở đồng bào dân tộc Khmer; tạo điều kiện cho đồng bào dân tộc Khmer đón Tết cổ truyền, đảm bảo phòng, chống dịch Covid-19. Ngày 25 tháng 3 năm 2022, Ủy ban Dân tộc ban hành Công văn số 418/UBDT-ĐPIII về việc tổ chức các hoạt động đón tết cô truyền Chôl Chnăm Thmây của đồng bào Khmer Nam bộ năm 2022.

 

       Theo đó, Ủy ban Dân tộc đề nghị cơ quan làm công tác dân tộc các tỉnh, thành phố có đông đồng bào dân tộc Khmer thực hiện các nội dung công việc như:

 

       Phối hợp Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp và các sở, ban ngành tham mưu Tỉnh/thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ùy ban nhân dân tỉnh tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Kết luận số 65-KL/TW ngày 30-10-2019 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về công tác dân tộc trong tình hình mới; Chỉ thị 19-CT/TW ngày 10-01-2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng; gắn với thực hiện Nghị quyết số 88/2019/QH14 ngày 18/11/2019 của Quốc hội về phê duyệt Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030; Nghị quyết 120/2020/QH1419/6/2020 của Quốc hội về phê duyệt chủ trương đấu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: Từ năm 2021 đến năm 2025.

 

       Phối hợp với các cơ quan thống tấn, báo chí tham mưu thực hiện tốt công tác thông tin, đăng tải toàn bộ nội dung Thư chúc mừng của Thủ tướng Chính phủ nhân dịp Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây của đồng bào Khmer Nam Bộ năm 2022 (bằng tiếng Việt và tiếng Khmer). Tuyên truyền về những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, kết quả nổi bật trong việc thực hiện chính sách dân tộc, chính sách tôn giáo của Đảng và Nhà nước trong vùng đồng bào dân tộc Khmer.

 

       Tham mưu Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân ban hành kế hoạch các hoạt động nhân dịp tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây năm 2022 phù hợp với tình hình thực tế và công tác về phòng, chống dịch Covid-19 tại địa phương; thành lập các đoàn đi thăm hỏi, chúc mừng và tặng quà các gia đình thuộc đối tượng chính sách, gia đình có công với cách mạng, người có uy tín tiêu biểu, hộ nghèo, hộ cận nghèo có hoàn cảnh khó khăn là dân tộc Khmer; Hội đoàn kết sư sãi yêu nước, các vị chức sắc, chùa Phật giáo Nam tông Khmer có công với cách mạng.

 

       Yêu cầu Chính quyền địa phương tạo điều kiện đề đồng bào và các vị chư Tăng dân tộc Khmer đón tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây theo phong tục và truyền thống văn hóa của dân tộc, trên tinh thần đoàn kết, vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm; đảm bảo thực hiện nghiêm túc phương châm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19./.

 

                                                            Danh Thị Hạnh (VP)