Cổng thông tin điện tử Ban Dân Tộc

Thời sự

Xem với cỡ chữAA

Công bố Kết luận thanh tra tại UBND xã Phú Mỹ, huyện Gianh Thành

(15:44 | 18/09/2019)

Ngày 12/08/2019, Ban Dân tộc tỉnh tiến hành công bố Kết luận thanh tra việc thực hiện chính sách pháp luật trong việc thực hiện các hợp phần thuộc chương trình 135 (Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng; duy tu bảo dưỡng; hỗ trợ phát triển sản xuất đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo; nâng cao năng lực cộng đồng) đối với UBND xã Phú Mỹ, huyện Giang Thành.

Ông Danh Hoàng Duyên -  Phó Ban Dân tộc tỉnh, Trưởng Đoàn thanh tra và lãnh đạo các Phòng, Ban của huyện ( Văn phòng UBND huyện, Ban quản lý các dự án đầu tư và xây dựng, Phòng Giáo dục -  Đào tạo huyện); Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND xã và các đồng chí công chức chuyên môn thuộc UBND xã; cùng các thành viên Đoàn thanh tra tham dự công bố Kết luận thanh tra.

Ông Danh Hoàng Duyên - Trưởng đoàn thanh tra thừa ủy quyền của Trưởng Ban Dân tộc tỉnh công bố toàn văn Kết luận thanh tra số 01/KL-TT ngày 31/07/2019, trong đó đã chỉ ra các ưu, khuyết điểm và có những kiến nghị chấn chỉnh như sau:

UBND xã Phú Mỹ đã quan tâm chỉ đạo triển khai thực hiện chương trình, chính sách dân tộc theo nội dung thanh tra bước đầu đã đạt kết quả tích cực; chính sách của Đảng, Nhà nước đã thực sự đến với đồng bào, hiệu quả của chương trình, chính sách đã cải thiện, nâng cao mức sống một cách đáng kể, góp phần xóa đói, giảm nghèo, ổn định an ninh, trật tự tại địa phương.

Bên cạnh đó cũng còn một số khuyết điểm, hạn chế như:  Việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các chính sách hỗ trợ chương trình của UBND xã từng lúc chưa nghiêm; thiếu kiểm tra, chấn chỉnh kịp thời; Công tác tuyên truyền, vận động các tổ chức đoàn thể ở cơ sở chưa thật sự thu hút nhân dân tích cực tham gia thực hiện dự án, chính sách; một số hộ gia đình có tư tưởng trông chờ, ỷ lại, chưa biết tranh thủ sự hỗ trợ của Nhà nước để nâng cao đời sống, phát triển sản xuất vươn lên thoát nghèo; Công tác phối hợp kiểm tra, giám sát của UBND xã và chủ đầu tư đối với việc thực hiện dự án của chương trình, chính sách chưa chặt chẽ; Một số chủ đầu tư không thực hiện đúng theo cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng đối với một số dự án thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia, làm tăng chi phí kiến thiết cơ bản khác; Trình độ năng lực của một số công chức được giao thực hiện nhiệm vụ của UBND xã còn hạn chế; chưa thường xuyên nghiên cứu cập nhật các văn bản hướng dẫn, quy định của cơ quan cấp trên để triển khai thực hiện; chưa nêu cao tinh thần trách nhiệm khi thực hiện nhiệm vụ được giao.

Phát biểu tại buổi công bố Kết luận thanh tra, ông Danh Hoàng Duyên - Phó Ban Dân tộc tỉnh, Trưởng Đoàn thanh tra chỉ đạo trong thời gian tới như sau:

 Đề nghị Chủ tịch UBND huyện Giang Thành: Tiếp tục nghiên cứu văn bản, chủ động triển khai thực hiện các nội dung đúng theo Nghị định số 161/2016/NĐ-CP ngày 02 tháng 12 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng đối với một số dự án thuộc chương trình mục tiêu quốc gia đoạn 2016 - 2020 và 01 số văn bản có liên quan về áp dụng cơ chế đặc thù thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia.

 Đề nghị UBND xã Phú Mỹ tổ chức thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các nội dung trong kết luận thanh tra và báo cáo kết quả thực hiện về Ban Dân tộc tỉnh.

 Giao cho Thanh tra Ban Dân tộc theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra theo quy định.