Cổng thông tin điện tử Ban Dân Tộc

Cộng đồng

Xem với cỡ chữAA

Thanh tra Ban Dan tộc triển khai các Thông tư của Thanh tra Chính phủ

(09:46 | 15/11/2021)

Thực hiện Công văn số 2013/UBND-NC ngày 26/10/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh; Công văn số 335/BDT - TTr  ngày  29 tháng 10 năm 2021 của Ban Dân tộc tỉnh về việc triển khai thực hiện các Thông tư của Thanh tra Chính phủ.

 

Ngày  05 tháng 11 năm 2021, Thanh tra Ban Dân tộc đã tổ chức Hội nghị triển khai đến cán bộ, công chức theo chỉ đạo của Ban Dân tộc tỉnh. Tham dự hội nghị có lãnh đạo và công chức thuộc Ban Dân tộc tỉnh Kiên Giang.

 

Nội dung triển khai: Thông tư số 03/2021/TT-TTCP ngày 30/9/2021 quy định chi tiết danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác tại Thanh tra Chinh phủ và vị trí công tác trong lĩnh vực thanh tra,tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng tại chính quyền địa phương; Thông tư số 04/2021/TT-TTCP ngày 01/10/2021 quy định quy trình tiếp công dân; Thông tư số 05/2021/TT-TTCP ngày 01/10/2021 quy định quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh; Thông tư số 06/2021/TT-TTCP ngày 01/10/2021 quy định về tổ chức, hoạt động của đoàn thanh tra và trình tự, thủ tục tiến hành một cuộc thanh tra; Thông tư số 07/2021/TT-TTCP ngày 01/10/2021 quy định về thẩm quyền, nội dung thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.

 

                                                                    Nguyễn Văn Kiệt (Thanh tra Ban)