Cổng thông tin điện tử Ban Dân Tộc

Cộng đồng

Xem với cỡ chữAA

Quyết định phê duyệt kết quả rà soát hộ nghèo và hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều năm 2019

(09:19 | 08/01/2021)

Ngày 06/01/2021 Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang Lâm Minh Thành ký ban hành Quyết định số 24/QĐ-UBND về việc phê duyệt kết quả rà soát hộ nghèo và hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều năm 2019 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

Theo Quyết định, tổng số hộ nghèo toàn tỉnh là 8.790 hộ (trong đó có 8.037 hộ nghèo theo thu nhập, 753 hộ nghèo thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản); tổng số khẩu nghèo là 28.070 người. Tỷ lệ hộ nghèo chiếm 1,91% (giảm 0,78% so với năm 2019).

Tổng số hộ nghèo dân tộc thiểu số toàn tỉnh là 2.393 hộ, chiếm 3,4% (giảm 1,3% so với năm 2019).

Tổng số hộ cận nghèo toàn tỉnh là 19.378 hộ; tổng số khẩu cận nghèo là 71.801 người; tỷ lệ hộ cận nghèo chiếm 4,21% (giảm 0,38% so với năm 2019).

Tổng số hộ cận nghèo dân tộc thiểu số toàn tỉnh là 4.539 hộ, chiếm 6,45% (giảm 0,78% so với năm 2019).

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

T.Hoa (Văn phòng) 


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; 24_QD-UBND.pdf