Cổng thông tin điện tử Ban Dân Tộc

Cộng đồng

Xem với cỡ chữAA

Hội nghị phổ biến, cung cấp thông tin cho người có uy tín trong đồng bào DTTS trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

(20:38 | 11/08/2020)

Sáng ngày 11 và 12/8/2020, Ban Dân tộc tỉnh tỉnh phối hợp với một số sở, ngành có liên quan và địa phương tổ chức hội nghị phổ biến, cung cấp thông tin cho người có uy tín trong đồng bào DTTS của các huyện, thành phố: TP Rạch Giá, Tân Hiệp, Châu Thành, Hòn Đất, Hà Tiên, Phu Quốc, Kiên Lương và Giảng Thành tại Hội trưởng Ban Dân tộc tỉnh vàTrung tâm bồi dưỡng chính trị thành phố Hà Tiên.

Nội dung hội nghị với nhiều văn bản gồm: Thông báo tình hình phát triển KT-XH năm 2019 và một số chỉ tiêu chủ yếu về phát triển KT-XH năm 2020 của tỉnh Kiên Giang; báo cáo kết quả thực hiện công tác dân tộc 6 tháng đầu năm và chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2020 của UBND tinh; Kết luận số 65-KL/TW, ngày 30/10/2019 của Bộ Chính trị (khóa XII) về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 24 (khóa  IX) về công tác dân tộc trong tình hình mới; Công văn số 1051-CV/TU ngày 17/3/2020 của Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 65-KL/TW.


Triển khai Nghị quyết số 88/2019/QH14 ngày 18/11/2019 của Quốc hội về phê duyệt đề án tổng thể phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2030; Nghị quyết số 12/NQ-CP ngày 15/02/2020 của Chính phủ triển khai Nghị quyết số 88/2019/QH14; Nghị quyết số 120/2020/QH14 ngày 19/6/2020 của Quốc hội về phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2030.

Tại Hội nghị cũng khen thưởng những cá nhân có thành tích xuất sắc trong phát động phong trào thi đua chuyên đề về phát huy vai trò của người có uy tín trong đồng bào DTTS trên địa bàn tỉnh Kiên Giang năm 2020.