Cổng thông tin điện tử Ban Dân Tộc

Cộng đồng

Xem với cỡ chữAA

Chi bộ Ban Dân tộc tỉnh Kiên Giang tổ chức sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020-2025!

(15:09 | 19/06/2023)

Thực hiện Công văn số 392-KH/TU ngày 24-4-2023 của Đảng uỷ khối các Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh về chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức sơ kết giữa nhiệm kỳ 2020-2025 và Nghị quyết số 01/NQ-CB ngày 29-6-2020 của Chi bộ Ban Dân tộc nhiệm kỳ 2020-2025. Ngày 06 tháng 6 năm 2023, Chi bộ Ban Dân tộc tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ Ban Dân tộc lần thư IX, nhiệm kỳ 2020-2025.

                                                                     Các đại biểu tham dự Hội nghị

Thực hiện nhiệm vụ trong nửa nhiệm kỳ qua, được sự quan tâm chỉ đạo của Ủy ban Dân tộc, của Tỉnh uỷ, Ủy ban nhân dân tỉnh, Đảng ủy khối các Cơ quan - Doanh nghiệp, Chi bộ Ban Dân tộc phối hợp Thủ trưởng cơ quan Ban Dân tộc tỉnh kịp thời triển khai, quán triệt nhiều chủ trương, nghị quyết, chương trình; Chi uỷ Chi bộ cụ thể hóa ban hành Chương trình hành động triển khai thực hiện mục tiêu Nghị quyết Đại hội chi bộ phù hợp, kịp thời và bám sát chương trình chỉ đạo của cấp uỷ cấp trên; nhận thức, tinh thần trách nhiệm của đội ngũ đảng viên, công chức được nâng lên, tích cực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ của người đảng viên. Qua đó, Lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh đã phối hợp tốt với các sở, ban ngành và các địa phương trong tỉnh trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ.

Với tinh thần trách nhiệm, đảng viên, công chức, người lao động cơ quan đã hoàn thành tốt chỉ tiêu nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Chi bộ đề ra. Cho thấy, tỷ lệ chất lượng chuyên môn qua các năm 2021, 2022 và 6 tháng đầu năm 2023 đều có tiến bộ. Về công tác đoàn thể, Chi bộ đã lãnh đạo Công đoàn cơ sở Ban Dân tộc tỉnh tổ chức tốt Đại hội Công đoàn lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023-2028 theo Điều lệ, chức năng, nhiệm vụ; Công đoàn và đoàn viên tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh; hàng năm giữ vững tiêu chuẩn cơ đoàn đạt vững mạnh trở lên; cơ quan đạt chuẩn văn hóa.

Với sự quyết tâm cao của Chi uỷ Chi bộ và đảng viên, công chức cơ quan, nửa nhiệm kỳ qua mà Chi bộ và Thủ trưởng cơ quan đã chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ đã đạt 80% các chỉ tiêu Nghị quyết của cả nhiệm kỳ. Từ nay đến hết nhiệm kỳ, Chi bộ và lãnh đạo cơ quan Ban Dân tộc tỉnh sẽ nỗ lực hơn nữa, nhằm đạt 100% hoặc vượt chỉ tiêu nhiệm vụ mà Nghị quyết đặt ra./.

Danh Thị Hạnh