Cổng thông tin điện tử Ban Dân Tộc

Cộng đồng

Xem với cỡ chữAA

Công đoàn Cơ sở Ban Dân tộc tỉnh Kiên Giang tổ chức Đại hội công đoàn nhiệm kỳ 2023-2028

(11:25 | 31/03/2023)

Căn cứ Điều lệ Công đoàn Việt Nam; Kế hoạch số 634/KH-CĐVC, ngày 01/7/2022 của Công đoàn Viên chức tỉnh về tổ chức Đại hội công đoàn cơ sở và Đại hội lần thứ V Công đoàn Viên chức tỉnh Kiên Giang nhiệm kỳ 2023-2028. Ngày 24/03/2023, Công đoàn cơ sở Ban Dân tộc tỉnh Kiên Giang tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2023-2028. Đây là dịp sinh hoạt chính trị dân chủ, sâu rộng, là ngày hội của cán bộ, đoàn viên công đoàn và tổ chức công đoàn, có nhiệm vụ tổng kết, đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ qua, xây dựng phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ tới, theo phương châm “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển”.

                                    Đoàn Chủ tịch Đại hội Công đoàn Cơ sở Ban Dân tộc tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023-2028

Đại hội công đoàn cơ sở Ban Dân tộc Tỉnh Khóa XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028 được tổ chức trong bối cảnh cả nước vui tươi, phấn khởi với những thành tựu đạt được năm 2022; Chào mừng kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2023), tình hình dịch Covid-19 được kiểm soát, kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục có bước phát triển; nhiều chương trình, đề án thực hiện Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh và một số công trình trọng điểm đã và đang phát huy hiệu quả, nông thôn mới tiếp tục được quan tâm xây dựng, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, ổn định.

                                                                                         Các đại biểu tham dự Đại hội

Nhiệm kỳ qua, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Cấp ủy – Chi bộ, sự quan tâm tạo điều kiện của Thủ trưởng cơ quan và Công đoàn cấp trên cùng với sự nổ lực của từng cán bộ, công chức. Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở đã lãnh đạo thực hiện có hiệu quả các phong trào của công đoàn, phát động toàn cơ quan tích cực thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Ban Chấp hành công đoàn Ban Dân tộc tỉnh gặp nhiều thuận lợi trong tổ chức triển khai, thực hiện chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên và người lao động. Nhiệm kỳ qua, Ban Chap hành Công đoàn cùng với Thủ trưởng cơ quan đã quan tâm thăm hỏi, hỗ trợ 54 lượt Đoàn viên và người lao động với số tiền là 10.900.000 đồng (200.000 đồng/người/lượt), chi hỗ trợ các hoạt động phong trào văn hóa, văn nghệ, Hội thao do Công đoàn cơ sở tổ chức và Công đoàn cấp trên phát động với tổng số tiền là: 119.060.141 đồng; tạo điều kiện cho Công đoàn viên vay vốn với số tiền trên 500 triệu đồng để sản xuất, xây cất nhà ở, nâng cao đời sống. Các hoạt động phong trào đã góp phần tạo điều kiện cho cán bộ, công chức ổn định tư tưởng, động viên tinh thần phấn khởi, an tâm công tác. Song song đó, Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở đã vận động cán bộ, công chức tham gia tốt công tác từ thiện, xã hội, thực hiện tốt các chính sách xã hội như đóng góp xây dựng: Quỹ vì người nghèo 10.882.000 đồng; Quỹ Mái ấm Công đoàn 4.130.000 đồng, Quỹ phòng chống lụt bão: 6.154.000 đồng; Quỹ phòng chống thiên tai 6.591.000 đồng. Phát động xoay vòng vốn trong đoàn viên được 12 người tham gia (mỗi xuất 1 triệu đồng).

Đại hội đã thống nhất thông qua Nghị quyết nhiệm kỳ 2023-2028. Tiếp tục triển khai kịp thời đến cán bộ, công chức, lao động thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII, XIII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Nghị quyết số 20-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”, thực hiện Chương trình hành động số 02/CTr-TLĐ của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn; Kế hoạch số 34-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; kế hoạch số 199/KH-LĐLĐ của Liên đoàn Lao động tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW của Bộ Chính trị “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”, các chương trình, kế hoạch cụ thể hóa thực hiện Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh và Nghị quyết Đại hội XI Công đoàn tỉnh, Nghị quyết Đại hội V Công đoàn Viên chức tỉnh, nhiệm kỳ 2023-2028, các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn. Cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức “Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo”. Chương trình công tác năm; các kế hoạch về phát động phong trào yêu nước; các cuộc vận động ... kết quả đạt 100% theo nghị quyết, kế hoạch đề ra. Thường xuyên nhắc nhở, động viên cán bộ, công chức, lao động nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực tham gia các hoạt động, phong trào của công đoàn góp phần để công đoàn đạt danh hiệu “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”, bên cạnh đó tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh. Chuyên đề toàn khóa - Chuyên đề hằng năm bằng nhiều hình thức, tỷ lệ cán bộ, công chức, lao động tham gia 100%. Qua đó, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của từng cán bộ, công chức, lao động trong thực hiện nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị cơ quan, đơn vị./.

Danh Thị Hạnh