Cổng thông tin điện tử Ban Dân Tộc

Cộng đồng

Xem với cỡ chữAA

Kế hoạch xây dựng Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức trong cơ quan, tổ chức hành chính trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

(14:11 | 23/03/2023)

Nhằm đảm bảo khách quan, công khai, minh bạch, dân chủ và phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của từng cơ quan, tổ chức hành chính; đảm bảo đồng bộ, thống nhất giữa xác định vị trí việc làm, cơ cấu ngạch công chức và số lượng biên chế được cấp thểm quyền giao. Làm cơ sở tuyển dụng, sử dụng, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, nâng ngạch, thực hiện theo chế độ chính sách đối với công chức theo vị trí việc làm trong cơ quan, tổ chức hành chính. Ngày 16 tháng 3 năm 2023, Chủ tịch Uỷ ban nhân tỉnh Kiên Giang ban hành Kế hoạch số 79/KH-UBND về việc xây dựng Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức trong cơ quan, tổ chức hành chính trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

Theo Kế hoạch, các cơ quan, tổ chức hành chính trên địa bàn tỉnh xây dựng Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức theo hướng dẫn của Sở Nội vụ. Đối với Danh mục vị trí việc làm công chức lãnh đạo, quản lý; Danh mục vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên môn dùng chung và vị trí việc làm hỗ trợ, phục vụ thực hiện theo quyết định phê duyệt của Uỷ ban nhân dân tỉnh. Danh mục vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành thực hiện theo quy định của Bộ quản lý chuyên ngành.

Đối với bảng mô tả công việc và khung năng lực của vị trí việc làm thực hiện theo quy định của Bộ quản lý chuyên ngành và hướng dẫn của Sở Nội vụ.

Cơ cấu ngạch công chức tương ứng với từng vị trí việc làm, đảm bảo phù hợp với mức độ phức tạp của công việc, tính chất, đặc điểm, quy mô hoạt động của cơ quan, tổ chức mình. Đối với công chức hiện đang giữ ngạch công chức cao hơn so với yêu cầu của vị trí việc làm mà cơ quan xác định thì được bảo lưu cho đến khi Trung ương có hướng dẫn mới về tiền lương theo quy định.

Cũng theo Kế hoạch, Uỷ ban nhân dân tỉnh giao các cơ quan, tổ chức hành chính trên địa bàn tỉnh phối hợp với Sở Nội vụ về Danh mục vị trí việc làm công chức lãnh đạo, quản lý; Danh mục vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên môn dùng chung và vị trí việc làm hỗ trợ, phục vụ trong cơ quan, tổ chức thuộc quyền quản lý. Đồng thời xây dựng Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức đảm bảo nội dung, trình tự, thủ tục và thời gian hoàn thành theo Kế hoạch, để trình Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt…./.

Nội dung chi tiết ở file đính kèm:

T.Hoa (Văn phòng)