Cổng thông tin điện tử Ban Dân Tộc

Cộng đồng

Xem với cỡ chữAA

Ban Dân tộc tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện công tác thông tin, truyên truyền cải cách hành chính năm 2023

(08:26 | 16/03/2023)

 

Ngày 14 tháng 3 năm 2023, Ban Dân tộc đã ban hành Kế hoạch số 20/KH-BDT về thực hiện công tác thông tin, truyên truyền cải cách hành chính năm 2023 của Ban Dân tộc.

Nội dung thông tin, truyên truyền gồm:

- Tuyên truyền, phổ biến sâu rộng về tầm quan trọng, ý nghĩa, mục tiêu và tác động của CCHC đến phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

- Tuyên truyền phổ biến các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về công tác cải cách hành chính; những quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về CCHC.

- Tình hình triển khai, kết quả, hiệu quả việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC và thực hiện TTHC trên môi trường điện tử theo quy định của Chính phủ (Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018; Nghị định số 107/2021/NĐ-CP ngày 06/12/202021; Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020; Quyết định số 468/QĐ-TTg ngày 27/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đổi mới thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC).

- Các quy định của pháp luật về quản lý, tuyển dụng, sử dụng, khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống hành chính; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của cán bộ,công chức, viên chức trong thực hiện công vụ, nhiệm vụ, đặc biệt là trong giải quyết công việc cho cá nhân, tổ chức.

- Tuyên truyền nâng cao chỉ số cải cách hành chính (PAR index), chỉ số  lực cạnh (PCI) cấp tỉnh, Chỉ số Chuyển đổi số (DTI); kết quả CCHC năm 2022 của đơn vị.

- Vai trò, trách nhiệm của thủ trưởng đơn vị trong chỉ đạo thực hiện công tác cải cách hành chính.

- Các quy định về quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm, đạo đức của công chức trong thực thi công vụ, gắn với kỷ luật, kỷ cương nhất là trong giải quyết các công việc liên quan đến người dân; quy tắc ứng xử, văn hóa giao tiếp, tác phong, thái độ phục vụ nhân dân của công chức.

- Thông tin kịp thời các phản ánh kiến nghị của người dân, tổ chức, doanh nghiệp về các quy định hành chính, thủ tục hành chính.

- Niêm yết công khai địa chỉ tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính tại nơi tiếp nhận và trả kết quả TTHC, trên trang thông tin điện tử Ban Dân tộc./.

T.Hoa (Văn phòng)

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; 20 KH-BDT Thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính năm 2023 của Ban Dân tộc.pdf