Cổng thông tin điện tử Ban Dân Tộc

Cộng đồng

Xem với cỡ chữAA

Hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên môn phụ trách công tác dân tộc của Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

(09:35 | 26/01/2022)

Căn cứ Nghị định số 108/2020/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc Trung ương;

Căn cứ Thông số 01/2021/TT-UBDT ngày 01 tháng 11 năm 2021 của Ủy ban Dân tộc hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên môn về công tác dân tộc thuộc Ủy ban nhân dân các cấp tỉnh, cấp huyện;

Ngày 21/01/2022, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang ban hành Công văn số 144/UBND-NC về việc hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên môn phụ trách công tác dân tộc của Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.

Theo đó, vị trí và chức năng của Phòng Dân tộc hoặc Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân (đối với các huyện, thành phố không thành lập Phòng Dân tộc) được xác định là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện quản lý nhà nước về công tác dân tộc và thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn theo sự ủy quyền của Ủy ban nhân dân cấp huyện và theo quy định của pháp luật.

Phòng Dân tộc, Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản; chấp hành sự lãnh đạo, quản lý về tổ chức, vị trí việc làm, biên chế công chức, cơ cấu ngạch công chức và công tác của Ủy ban nhân dân cấp huyện; đồng thời chấp hành sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Ban Dân tộc tỉnh. Với 13 nhiệm vụ và quyền hạn.

Căn cứ nội dung Công văn số 144/UBND-NC ngày 21/01/2022, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Ủy ban nhân dân cấp huyện quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và biên chế cho Phòng Dân tộc hoặc Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân theo quy định. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, Ủy ban nhân dân cấp huyện phản ánh kịp thời về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Nội vụ) để sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.

 

T.Hoa (Văn phòng)


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; 144-UBND-NC.pdf