TIN NỔI BẬT:
Đoàn Lãnh đạo tỉnh thăm, chúc mừng nhận dịp Tết Cổ truyền Chôl Chnăm Thmây của đồng bào dân tộc Khmer năm 2024 tại huyện An Biên  *  Lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh thăm, chúc Tết Cổ truyền Chôl Chnăm Thmây năm 2024  *  Thủ tướng Phạm Minh Chính gửi thư chúc mừng đồng bào Khmer dịp Tết Chôl Chnăm Thmây  *  Thư Chúc Tết Cổ truyền Chôl Chnăm Thmây của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam và Chỉ huy các lực lượng vũ trang Nhân dân tỉnh Kiên giang  *  Ban Chỉ đạo Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Kiên Giang ban hành Kế hoạch tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số lần thứ IV năm 2024  *  Ban Dân tộc tỉnh Kiên Giang phối hợp tổ chức tập huấn hoạt động bình đẳng giới vùng dân tộc thiểu số năm 2024  *  Hội thi gói nấu bánh tét của đồng bào dân tộc Khmer và trang trí mâm ngũ quả “Tết Quân - Dân” năm 2024  *  Tỉnh ủy, UBND tỉnh Kiên Giang: Qua 05 năm triển khai thực hiện Ngày Biên phòng toàn dân, giai đoạn 2019 - 2024  *  Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 28/2023/QĐ-TTg: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg ngày 06/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí lựa chọn, công nhận người có uy tín và chính sách đối với người có uy tín...  * 

Cổng thông tin điện tử Ban Dân Tộc

Hình thành phát triễn

Xem với cỡ chữAA

Quá trình hình thành và phát triển Ban Dân tộc tỉnh Kiên Giang

(11:52 | 07/09/2015)

 

 TÓM TẮC QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

 

CƠ QUAN LÀM CÔNG TÁC DÂN TỘC TỈNH KIÊN GIANG

 

QUA CÁC GIAI ĐOẠN

 

 

1.     Giai đoạn 1962-1975

- Năm 1962 tỉnh Kiên Giang thành lập Ban Khmer vận tỉnh ( trực thuộc Tỉnh Ủy) có nhiệm vụ tham mưu cho tỉnh ủy nghiên cứu, quán triệt các chủ trương, đường lối của Đảng thực hiện 2 nhiệm vụ chiến lược là vận động, tập hợp trong giới sư sãi và đồng bào Khmer đấu tranh chính trị với bọn Mỹ ngụy và tổ chức xây dựng lực lượng vũ trang trong đồng bào Dân tộc Khmer để tham gia kháng chiến chống đế quốc Mỹ xâm lược.

- Tổ chức bộ máy gồm có: Lãnh đạo ban và Văn phòng: Giai đoạn này Lãnh đạo có 3 Trưởng ban là (Ông Quách Phẩm, Ông Trần Bình, Ông Thạch Đông) và 2 phó Trưởng ban là (Ông Mã Thà, Ông Trần Hảo); 5 Trưởng phòng là (Ông Trần Văn Quắn, Ông Tư Tuấn, Ông Danh Tạo, ÔNg Kim Duyên Tích, ÔNg Danh Lạc).

- Trụ sở được đặt tại Rừng U Minh Thượng

 

2. Giai đoạn 1975-1978

- Là cơ quan trực thuộc Tỉnh ủy có nhiệm vụ tham mưu cho Tỉnh ủy nghiên cứu, quán triệt các chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước trong vùng đồng bà dân tộc. Vận động đồng bào sư sãi Khmer xây dựng và bảo vệ tổ quốc giữ vững tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong vùng đồng bào dân tộc.

- Tổ chức bộ máy gồm có: Lãnh đạo ban và Văn phòng: Lãnh đạo ban gồm có 1 Trưởng ban (ÔNg Thạch Đông) và 1 phó Trưởng ban (Ông Trần Hảo); Trưởng phòng là (Ông Kim Duyên Tích, ÔngDanh Lạc).

- Trụ sở đặt tại Đường Trần Phú, Rạch Giá Kiên Giang

 

3. Giai đoạn 1978-1985

- Cơ quan có tên là Ban Dân tộc tỉnh Kiên Giang trực thuộc Tỉnh ủy có nhiệm vụ tham mưu cho Tỉnh ủy nghiên cứu, quán triệt các chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước trong vùng đồng bào dân tộc. Vận động trong giới sư sãi và đồng bào dân tộc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội,  giữ vững tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong vùng đồng bào dân tộc, vận động, tập hợp trong giới người Hoa.

- Tổ chức bộ máy gồm có: Lãnh đạo ban và Văn phòng: Lãnh đạo ban đã tham gia trong giai đoạn này là: Trưởng ban (Ông Dương Thái Hà) và Phó Trưởng ban là (Ông Thạch Đông, Ông Trần Văn Kiên, Ông Trần Minh Mẫn, Ông Huỳnh  Định); Trưởng phòng là (Ông Danh Quên, Ông Danh Óc, Ông Danh Suông).

- Trụ sở đặt tại Đường Trần Phú, Rạch Giá Kiên Giang

 

4. Giai đoạn 1985-1991

- Lúc này cơ quan được đổi tên là Tiểu Ban Dân tộc (Trực thuộc Ban Dân vận Tỉnh ủy) có nhiệm vụ tham mưu cho Tỉnh ủy nghiên cứu, quán triệt, tổ chức triển khai các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước trong vùng đồng bào dân tộc. Vận động trong giới sư sãi và đồng bào dân tộc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội,  giữ vững tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong vùng đồng bào dân tộc, vận động, tập hợp trong giới người Hoa.

- Tổ chức bộ máy gồm có: Lãnh đạo Tiểu Ban và Văn phòng chung Ban Dân Vận Tỉnh ủy: Trưởng Tiểu Ban là đồng chí Huỳnh Định, Phó Trưởng Tiểu Ban là đồng chí Danh Lương.

- Trụ sở đặt tại số 533 Nguyễn Trung Trực, phường An Hòa, Rạch Giá Kiên Giang.

 

4. Giai đoạn 1991-1995

- Cơ quan được gọi tên là Ban Dân tộc tỉnh Kiên Giang (theo Quyết định số 1685/QĐTU ngày 10/8/1991 của Tỉnh ủy) có nhiệm vụ tham mưu cho Tỉnh ủy nghiên cứu, quán triệt, tổ chức triển khai các chủ trương, chính sách của Đảng về dân tộc và chính sách dân tộc; phối hợp với các ngành trong tỉnh giúp Tỉnh ủy kiểm tra thực hiện các chủ trương, chính sách, xây dựng tổ chức cán bộ dân tộc, hướng dẫn nghiệp vụ dân tộc cho cán bộ dân tộc, hướng dẫn nghiệp vụ dân tộc cho cán bộ làm công tác dân tộc các cấp.

- Tổ chức bộ máy gồm có: Lãnh đạo ban và Văn phòng: Lãnh đạo tham gia giai đoạn này gồm có: Trưởng ban là ( Ông Trần Quang Quýt, Ông Hà Ngọc Long), phó Trưởng ban là (Ông Lê Văn Hồng, Ông Lâm Quang Kía, ÔNg Danh Đức); Trưởng phòng là (Ông Danh Phát, Ông Danh Vuông).

- Trụ sở đặt tại số 533 Nguyễn Trung Trực, phường An Hòa, Rạch Giá Kiên Giang.

 

5. Giai đoạn 1995-2003

- Ban dân tộc tỉnh Kiên Giang là cơ quan chuyên môn trực thuộc Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Kiên Giang (Quyết định thành lập số 211/QĐ-UB ngày 10/3/1995 của UBND tỉnh) có chức năng giúp UBND tỉnh quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác Dân tộc trong tỉnh, đảm bảo thực hiện đúng đường lối chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước.

- Tổ chức bộ máy gồm có: Lãnh đạo ban, Văn phòng và Phòng chính sách: Lãnh đạo ban tham gia trong giai đoạn này gồm Trưởng ban là ( Ông Danh Út, Ông Danh Lụa, Ông Danh Ngọc Hùng) và phó Trưởng ban là (Ông Danh Lụa, Ông Lâm Quang Kía, Ông Danh Bé, Ông Danh Đức, Ông Danh Hoàng Duyên);  Chánh Văn Phòng là ( Ông Danh Vuông).

 

5. Giai đoạn 2003- tháng 7/2015

- Ban dân tộc tỉnh Kiên Giang là cơ quan chuyên môn trực thuộc Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Kiên Giang (Quyết định thành lập số 83/QĐ-UB ngày 02/12/2004 của UBND tỉnh) có chức năng giúp UBND tỉnh quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác Dân tộc trong tỉnh, đảm bảo thực hiện đúng đường lối chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước.

- Tổ chức bộ máy gồm có: Lãnh đạo ban, Văn phòng, Phòng chính sách, Thanh tra: Lãnh đạo ban tham gia trong giai đoạn này gồm có Trưởng ban là Ông Danh Ngọc Hùng và 3 phó Trưởng ban (Ông Danh Hoàng Duyên, Danh Vuông(2013), Danh Tài)

- Trụ sở đặt tại số 533 Nguyễn Trung Trực, phường An Hòa, TP. Rạch Giá Kiên Giang.

 

6. Từ tháng 7/2015 đến nay

- Ban dân tộc tỉnh Kiên Giang là cơ quan chuyên môn trực thuộc Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Kiên Giang (Quyết định thành lập số 1407/QĐ-UB ngày 08/7/2015 của UBND tỉnh) có chức năng giúp UBND tỉnh quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác Dân tộc trong tỉnh, đảm bảo thực hiện đúng đường lối chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước.

- Tổ chức bộ máy gồm có: Lãnh đạo ban, Văn phòng, Phòng chính sách, Thanh tra: Lãnh đạo ban tham gia trong giai đoạn này gồm có Trưởng ban là Ông Danh Ngọc Hùng và 3 phó Trưởng ban (Ông Danh Hoàng Duyên, Danh Vuông, Danh Tài)

- Trụ sở đặt tại số 533 Nguyễn Trung Trực, phường An Hòa, TP. Rạch Giá Kiên Giang.