Cổng thông tin điện tử Ban Dân Tộc

TIN ẢNH > Ban Dân tộc tỉnh phối hợp tập huấn nâng cao năng lực kiểm tra, đánh giá, giám sát thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 20