Cổng thông tin điện tử Ban Dân Tộc

Cộng đồng

Xem với cỡ chữAA

Hội nghị tuyên truyền phổ biến, kiến thức pháp luật về hỗ trợ hoạt động Bình Đẳng giới trên địa bàn tỉnh Kiên Giang năm 2020

(09:53 | 26/08/2020)

Thực hiện Quyết định số 1313/QĐ-UBND ngày 05/6/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang, về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện Đề án “Hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2018-2025.

Ban Dân tộc tỉnh tổ chức Hội nghị tuyên truyền phổ biến, kiến thức pháp luật về hỗ trợ hoạt động Bình Đẳng giới trên địa bàn tỉnh Kiên Giang năm 2020 cho các đối tượng là đồng bào các dân tộc thiểu số sinh sống ở vùng dân tộc thiểu số, vùng đặc biệt khó khăn, vùng sâu, vùng xa; đại diện cho cộng đồng, lãnh đạo tổ, nhóm, cán bộ chi hội đoàn thể, người trực tiếp có vai trò nòng cốt trong công tác tuyên truyền, vận động tại cộng đồng, ấp có dân tộc thiểu số sinh sống, cán bộ trực tiếp được giao nhiệm vụ phổ biến giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào vùng dân tộc thiểu số.

Ban Dân tộc tỉnh đã phối hợp với các địa phương tham mưu cho UBND tỉnh tổ chức được 02 cuộc hội nghị tuyên truyền phổ biến, kiến thức pháp luật về hỗ trợ hoạt động Bình Đẳng giới trên địa bàn tỉnh Kiên Giang năm 2020

Ngày 19/8/2020, tổ chức hội nghị tại Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Phú của huyện Giồng Riềng, có 60 đại biểu là người dân tộcc Khmer tham dự của các xã Vĩnh Thạnh và Vĩnh Phú của huyện Giồng Riềng.

Ngày 20/8/2020, tổ chức hội nghị tại Ủy ban nhân dân huyện An Biên, có gần 60 đại biểu tham dự là đồng bào dân tộc Chăm, Khmer của các xã Tây Yên, Tây Yên A và thị trấn Thứ ba

Hội nghị đã cung cấp thông tin tập trung vào các nội dung như: Phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân tộc, chính sách dân tộc; cung cấp kiến thức về Luật Bình Đẳng giới, một số nội dung cơ bản về tình trạng Bạo lục gia đình, một số nội dung về quyền trẻ em, các vấn đề và hậu quả của tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống./.

                                                                                                                     Tin: Danh Siêng (Phó Phòng CSDT)