Cổng thông tin điện tử Ban Dân Tộc

Thông tin chung

Xem với cỡ chữAA

Đại hội chi bộ Ban Dân tộc tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2025

(16:26 | 02/06/2020)

Nhiệm kỳ 2015 - 2020, Ban Dân tộc tỉnh đã thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và Nghị quyết Đại hội Chi bộ Ban Dân tộc tỉnh lần thứ VIII. Đã ban hành các nghị quyết, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, chương trình công tác toàn khóa của Ban Chấp hành Chi bộ, chương trình công tác kiểm tra giám sát của Chi ủy… Quản lý thực hiện tốt 12 chương trình, chính sách, dự án, đề án trên địa bàn vùng dân tộc thiểu số của tỉnh.

Tổng nguồn vốn thực hiện các chương trình, chính sách, đề án, dự án hơn 670,272 tỷ đồng, góp phần làm cho kinh tế - xã hội khu vực vùng đồng bào dân tộc đã có bước phát triển khá toàn diện. Thu nhập bình quân đầu người ở khu vực 12  huyện vùng đồng bào dân tộc đạt 25 triệu đồng/năm (năm 2019); tỷ lệ hộ nghèo đến năm 2019 giảm còn 4,79 %. Trong nhiệm kỳ có 8/12 xã đặc biệt khó khăn, thoát khỏi xã nghèo đặc biệt khó khăn thuộc Chương trình 135.

Ban Dân tộc tỉnh luôn quan tâm đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên, công chức, người lao động; 100% đảng viên được quản lý, phân công giao nhiệm vụ phù hợp với trình độ, năng lực. Hằng năm, 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đạt 15%; có 02 đảng viên được Đảng ủy khối tặng giấy khen, 08 lượt đảng viên được Chi bộ Ban tặng Giấy khen. Trong nhiệm kỳ, đã kết nạp 3 đảng viên mới; cử đi học lớp nhận thức về đảng 02 quần chúng ưu tú…

Với phương châm phát huy truyền thống đoàn kết - dân chủ - kỷ cương - nêu gương - sáng tạo, trong nhiệm kỳ 2020 - 2025 Chi bộ Ban Dân tộc sẽ tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Chi bộ; không ngừng đổi mới, sáng tạo; nâng cao chất lượng tham mưu về công tác dân tộc, chính sách dân tộc trên địa bàn tỉnh; thường xuyên quan tâm công tác củng cố và nâng cao năng lực hoạt động của chi bộ, đảng viên; lãnh đạo thắng lợi nhiệm vụ chính trị của cơ quan, giữ vững đoàn kết nội bộ, phát huy dân chủ, xây dựng Chi bộ, cơ quan trong sạch vững mạnh, kiểu mẫu...

Đại hội tiến hành bầu Ban Chấp hành Chi bộ khóa IX, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 3 đồng chí; thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội; bầu đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2020 - 2025.