Cổng thông tin điện tử Ban Dân Tộc

Thông tin điều hành

Xem với cỡ chữAA

Ủy ban nhân dân tỉnh phân bổ kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ đất ở năm 2015 theo Quyết định số 29/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ (đợt 2)

(13:16 | 02/12/2015)

                Ngày 23/11/2015, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 2874/QĐ-UBND về việc phân bổ kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ đất ở năm 2015 theo Quyết định số 29/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ (đợt 2). Theo đó:

- Tổng kinh phí phân bổ: 3 tỷ 696 triệu đồng (ba tỷ sáu trăm chính mươi sáu triệu đồng).

- Nguồn phân bổ: Trung ương bổ sung có mục tiêu năm 2015 và nguồn đối ứng ngân sách địa phương, trong đó:

+ Nguồn Trung ương bổ sung có mục tiêu: 3 tỷ 360 triệu đồng;

+ Vốn đối ứng ngân sách địa phương: 336 triệu đồng.

- Chi tiết phân bổ như sau:

 

Đơn vị tính: Đồng.

Số TT

Địa phương

Số hộ

Tổng số kinh phí phân bổ

Gồm

Nguồn Trung ương

Nguồn địa phương

1

2

3

4

5

6

 

01

02

03

04

05

06

07

08

09

TỔNG CỘNG

Rạch Giá

Châu Thành

An Biên

An Minh

U Minh Thượng

Vĩnh Thuận

Kiên Lương

Giang Thành

Phú Quốc

112

5

4

48

26

12

9

2

5

1

3.696.000.000

165.000.000

132.000.000

1.584.000.000

858.000.000

396.000.000

297.000.000

66.000.000

165.000.000

33.000.000

3.360.000.000

150.000.000

120.000.000

1.440.000.000

780.000.000

360.000.000

270.000.000

60.000.000

150.000.000

30.000.000

336.000.000

15.000.000

12.000.000

144.000.000

78.000.000

36.000.000

27.000.000

6.000.000

15.000.000

3.000.000

 

Để tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định số 2874/QĐ-UBND ngày 23/11/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Dân tộc đã ban hành Công văn số 113/BDT-PCS ngày 30/11/2015 về việc thực hiện chính sách hỗ trợ đất ở theo Quyết định số 29/2013/QĐ-TTg trên địa bàn tỉnh Kiên Giang năm 2015 gửi Ủy ban nhân dân các huyện và Phòng Dân tộc các huyện, thành phố. Theo đó chỉ đạo các địa phương phải khẩn trương tổ chức triển khai, giải ngân cho các đối tượng được thụ hưởng trước ngày 31/12/2015 và thanh quyết toán đúng theo quy định.