TIN NỔI BẬT:
Lễ Kỷ niệm lần thứ 50 ngày hy sinh 4 vị Hòa thượng  *  Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Hòn Đất lần thứ IV năm 2024  *  Hội nghị tập huấn nghiệp vụ điều tra, thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số và sử dụng trang website điều hành cuộc điều tra năm 2024  *  Ban Dân tộc tỉnh Kiên Giang tổ chức Hội nghị tập huấn kỹ năng thực hiện Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi” cho cán bộ, công chức cấp huyện, cấp xã năm 2024  *  Ban Chỉ đạo Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh tổ chức Đại hội điểm Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Gò Quao lần thứ IV năm 2024.  *  Hội nghị tập huấn “Bồi dưỡng kiến thức về hòa giải viên ở cơ sở” cho người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số năm 2024  *  Tập huấn nâng cao năng lực cộng đồng thuộc chương trình mục tiêu quốc gia  *  Ban Dân tộc tỉnh hưởng ứng Tháng hành động về ATVSLĐ tỉnh Kiên Giang và kết hợp hướng ứng Tháng Công nhân năm 2024  *  Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Ban dân tộc tỉnh tiếp thu Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, Nghị quyết Đại hội XI Công đoàn Kiên Giang do Công đoàn viên chức tỉnh tổ chức  * 

Cổng thông tin điện tử Ban Dân Tộc

Cộng đồng

Xem với cỡ chữAA

Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 28/2023/QĐ-TTg: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg ngày 06/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí lựa chọn, công nhận người có uy tín và chính sách đối với người có uy tín...

(16:36 | 29/02/2024)

Ngày 23/11/2023, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 28/2023/QĐ-TTg: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg ngày 06/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí lựa chọn, công nhận người có uy tín và chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, có hiệu lực thi hành từ ngày 15/01/2024; Uỷ ban Dân tộc có Công văn số 2460/UBDT-DTTS ngày 29/12/2023 và Công văn số 128/UBDT-DTTS ngày 24/1/2024 hướng dẫn một số nội dung triển khai thực hiện.

Tập huấn, bồi dưỡng, cung cấp thông tin cho Người có uy tín

Ban Dân tộc hướng dẫn một số nội dung thực hiện như sau:

Về tiêu chí lựa chọn Người có uy tín

Thực hiện theo khoản 1 Điều 4 Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg, được sửa đổi, bổ sung tại Quyết định số 28/2023/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Về công nhận, đưa ra khỏi danh sách và thay thế, bổ sung Người có uy tín

Từ ngày 15/01/2024, Chủ tịch UBND cấp huyện thực hiện việc công nhận, đưa ra khỏi danh sách và thay thế, bổ sung người có uy tín. Quy trình, trình tự thủ tục, điệu kiện thực hiện theo quy định tại khoản 8 Điều 1, Quyết định số 28/2023/QĐ-TTg; về thủ tục thực hiện theo Quyết định số 988/QĐ-UBDT ngày 21/12/2023 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc về việc công bố thủ tục hành chính được thay thế thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Ủy ban Dân tộc và Quyết định số 08/QĐ-BDT ngày 17/1/2024 của Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Kiên Giang Ban hành quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính được thay thế thuộc phạm vi, chức năng quản lý nhà nước của Ban Dân tộc.

Về chế độ, chính sách đối với Người có uy tín

Uỷ ban nhân dân cấp huyện chỉ đạo, phân công quản lý, giao nhiệm vụ cho các cơ quan, đơn vị thực hiện chế độ chính sách đối với Người có uy tín trên địa bàn theo quy định tại Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg và Quyết định số 28/QĐ-TTg. 

- Tập huấn, bồi dưỡng, cung cấp thông tin cho người có uy tín: Phổ biến cung cấp thông tin, Uỷ ban nhân dân cấp huyện lựa chọn nội dung, hình thức phổ biến, cung cấp thông tin phù hợp đối với Người có uy tín, chú trọng lồng ghép với hội nghị sơ kết 6 tháng, tổng kết năm, các hội nghị chuyên đề hoặc các hoạt động khác có liên quan của địa phương; tập huấn bồi dưỡng kiến thức, Uỷ ban nhân dân huyện lựa chọn các chuyên đề phù hợp, thiết thực (nội dung theo quy định tại điểm a, c khoản 1 Điều 5 Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg được sửa đổi, bổ sung tại khoản 3 Điều 1 Quyết định số 28/2023/QĐ-TTg). Thời gian tổ chức, số lượng lớp, số người uy tín tham dự do Uỷ ban nhân dân tỉnh quy định.

- Thực hiện cấp báo cho người có uy tín: Ban Dân tộc chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu với Uỷ ban nhân dân tỉnh thực hiện.

- Thăm hỏi, tặng quà nhân dịp Tết Nguyên đán, Tết hoặc Lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số. Tặng quà nhân dịp Tết Nguyên đán năm 2024, kinh phí mua quà tặng được thực hiện từ ngân sách trung ương hỗ trợ có mục tiêu, bố trí trong dự toán của Ban Dân tộc; đối với Tết hoặc Lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số, thì Uỷ ban nhân dân cấp huyện lựa chọn, gửi đề xuất về Ban Dân tộc để tổng hợp, báo cáo Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.

- Thăm hỏi người có uy tín ốm đau: Khi Người uy tín ốm đau đi điều trị bệnh, có xác nhận của cơ sở khám chữa bệnh của Nhà nước, cơ quan công tác dân tộc cấp huyện cung cấp thông tin kịp thời về Ban Dân tộc tỉnh để tổ chức thăm hỏi theo quy định.

- Thăm hỏi, hỗ trợ gia đình Người có uy tín gặp khó khăn đột xuất do sự cố, thiên tai, hoả hoạn: Thăm viếng, động viên khi Người có uy tín, thân nhân trong gia đình (bố, mẹ, vợ, chồng, con) qua đời, cơ quan công tác dân tộc cấp huyện cung cấp thông tin kịp thời về Ban Dân tộc tỉnh để thăm viếng kịp thời theo quy định.

- Biểu dương, khen thưởng, tôn vinh Người có uy tín tiêu biểu: Thực hiện theo quy định tương ứng tại khoản 3 Điều 5 Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg được sửa đổi bổ sung tại khoản 6 Điều 1 Quyết định số 28/2023/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Đối với Hội nghị biểu dương, tôn vinh cấp huyện, Uỷ ban nhân dân huyện lựa chọn, quyết định thời gian, hình thức tổ chức cho phù hợp với quy mô, số lượng Người có uy tín và tình hình thực tiễn của huyện.

- Tổ chức Đoàn đại biểu người có uy tín tiêu biểu đi làm việc, giao lưu, gặp mặt, toạ đàm, học hỏi kinh nghiệm trong và ngoài tỉnh, thực hiện theo quy định tại khoản 6 Điều 1 Quyết định số 28/2023/QĐ-TTg. Căn cứ tình hình thực tế và nguồn kinh phí được giao từ nguồn ngân sách huyện, Uỷ ban nhân dân cấp huyện xây dựng kế hoạch tổ chức các Đoàn người có uy tín tiêu biểu đi làm việc, giao lưu, gặp mặt, toạ đàm, học hỏi kinh nghiệm ngoài tỉnh gửi Ban Dân tộc tỉnh để tổng hợp, báo cáo Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh.

Kinh phí thực hiện chính sách đối với Người có uy tín thực hiện theo quy định tại Điều 7 Quyết định số 12/201/QĐ-TTg được sửa đổi bổ sung tại khoản 1 Điều 9 Quyết định số 28/2023/QĐ-TTg và các văn bản quy định hướng dẫn tài chính hiện hành. Ngân sách Trung ương (nguồn hỗ trợ có mục tiêu): Năm 2024, ngân sách trung ương hỗ trợ có mục tiêu cho ngân sách tỉnh, bố trí trong dự toán của Ban Dân tộc tỉnh để thực hiện chế độ, chính sách quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 5 Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg, được sửa đổi, bổ sung tại Quyết định số 28/2023/QĐ-TTg; ngân sách địa phương (ngân sách huyện), bố trí, cân đối trong dự toán hàng năm của cấp huyện để thực hiện các chế độ, chính sách theo quy định tại khoản 3, khoản 4 Điều 5 Quyết định số 12/201/QĐ-TTg, được sửa đổi bổ sung tại Quyết định số 28/2023/QĐ-TT, và các nội dung theo quy định tại Khoản 2 Điều 14 của Quyết định số 46/2022/QĐ-UBND ngày 28/10/2022 của Uỷ ban nhân dân tỉnh./.

Nguyễn Văn Kiệt