Cổng thông tin điện tử Ban Dân Tộc

Cộng đồng

Xem với cỡ chữAA

Hội nghị triển khai Nghị định số 28/2022/NĐ-CP ngày 26/4/2022 của Chính phủ về chính sách tín dụng ưu đãi thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2030...

(15:34 | 10/05/2023)

Ngày 09 tháng 5 năm 2023, Ban Dân tộc tỉnh Kiên Giang chủ trì, phối hợp Ngân hàng Chính sách xã hội Chi nhánh tỉnh Kiên Giang tổ chức Hội nghị triển khai Nghị định số 28/2022/NĐ-CP ngày 26/4/2022 của Chính phủ về chính sách tín dụng ưu đãi thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025; đồng thời hướng dẫn quy trình rà soát đối tượng thụ hưởng chính sách hỗ trợ về đất ở, nhà ở, đất sản xuất, chuyển đổi nghề, phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị. Tham dự Hội nghị có ông Danh Tha, Phó Trưởng ban Ban Dân tộc tỉnh; ông Nguyễn Quốc Thịnh, Phó Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội Chi nhánh tỉnh Kiên Giang; Lãnh đạo và công chức Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trong tỉnh.

                       Ông Danh Tha, Phó trưởng Ban Dân tộc tỉnh trao đổi với các đại biểu tại Hội nghị

Theo quy định tại Nghị định số 28/2022/NĐ-CP của Chính phủ, đối tượng được vay vốn hỗ trợ đất ở, nhà ở, đất sản xuất, chuyển đổi ngành nghề là những hộ nghèo dân tộc thiểu số, hộ nghèo dân tộc Kinh cư trú hợp pháp ở xã đặc biệt khó khăn, thôn (ấp) đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; đối tượng được vay vốn đầu tư, hỗ trợ phát triển vùng trồng dược liệu quý là các doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, hộ gia đình và các tổ chức sản xuất, kinh doanh hoạt động tại địa bàn đặc biệt khó khăn vùng dân tộc thiểu số và miền núi, sử dụng từ 50% lao động trở lên là đồng bào dân tộc thiểu số, tham gia vào Dự án phát triển vùng trồng dược liệu quý, Dự án trung tâm nhân giống, bảo tồn và phát triển dược liệu ứng dụng công nghệ cao; đối tượng được vay hỗ trợ phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị là hộ nghèo, hộ cận nghèo, doanh nghiệp, hợp tác xã tham gia vào chuỗi giá trị có từ 70% tổng số lao động trở lên là người dân tộc thiểu số.

Bên cạnh quy định về đối tượng được hỗ trợ vay, nội dung vay vốn, Nghị định số 28/2022/NĐ-CP còn quy định mức vay đối với từng nội dung, như hỗ trợ đất ở không quá 50 triệu đồng/hộ, vay hỗ trợ nhà ở không quá 40 triệu đồng/hộ...., với mức lãi suất ưu đãi 3%/năm.

  

                Bà Thị Hồng Linh, Phó Trưởng phòng Kế hoạch, Tổng hợp và Chính sách dân tộc - Ban Dân tộc tỉnh                                                                                   triển khai các văn bản có liên quan

Tại Hội nghị các đại biểu đã thảo luận, đặt ra những khó khăn, vướng mắc, bất cập trong quá trình triển khai thực hiện, đồng thời đưa ra các định hướng, giải pháp để việc triển khai thực hiện đạt kết quả tốt.

                                                                     Các Đại biểu tham dự Hội nghị

Để triển khai thực hiện tốt Nghị định số 28/2022/NĐ-CP ngày 26/4/2022 của Chính phủ về chính sách tín dụng ưu đãi thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025. Ban Dân tộc tỉnh và Ngân hàng Chính sách xã hội Chi nhánh tỉnh Kiên Giang đề nghị thời gian tới, các địa phương tiếp tục rà soát đối tượng thụ hưởng, trình Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền phê duyệt danh sách làm cơ sở để Ngân hàng Chính sách xã hội giải ngân kịp thời nguồn vốn đến người dân và doanh nghiệp; đồng thời, tuyên truyền, phổ biến chính sách tín dụng ưu đãi đến các cấp, các ngành và người dân trên địa bàn được biết về chính sách tín dụng ưu đãi của Chính phủ./.

An Lành - Phòng KHTH&CSDT